Udearealudvalget

Udvalgsmedlemmer:
Valgt på beboermøde:
Anne Tittmann, Høkerlængen 9, tlf. 2586 8455
Ida Rønsneth Hjælmhof, Bryggerlængen 34, tlf. 4695 3004
Jan Dahl, Maglestræde 13, 2537 3240
Victoria Dahl, Storetorv 5, tlf. 6073 7666
Gitte Elise Klausen, Snorrestræde 13,
Fra Afdelingsbestyrelsen:
Henning Larsen, Torvelængerne 10 
Fra Det Grønne
Miljøudvalg:
Jens Thejsen, Tømmerstræde 1. tlf. 2369 6116. Mail: post@jensthejsen.dk
 
Kommissorium for Hyldespjældets Udearealsudvalg
 

Formålet med udvalget er at sikre, at plejen og anvendelsen af fællesarealerne sker i henhold til de overordnede principper for Hyldespjældets udeareal, der indbefatter at holde bebyggelsen ren, at fremme naturoplevelsesmuligheden i bebyggelsen, at ajourføre plejeplanen, at udarbejde en træplan med faglig bistand, samt at motivere til, at der gøres mere ud af de private haver.

Udvalget behandler og afgør hegnsproblemer/tvistigheder (eksempelvis vedr. placering af hegn, hegnshøjde, farvevalg til hegn.)
I tilfælde hvor hegnsproblemerne/tvistigheder kræver en beboerbeslutning, indstiller udvalget til beboermødet.

Udvalget administrere i samarbejde med afdelingens kasserer de afsatte midler på konto 1560 til udearealer/forskønnelse.
Hvis beboermødet beslutter at etablere en strædepengeordning, administrere udvalget ordningen i samarbejde med afdelingens kasserer.

Udvalget skal til beboermødet udarbejde en plan vedr. bebyggelsens træer indeholdende forslag til bevaring af eksisterende træer, forslag til placering af nye træer samt forslag til, hvilke sorter nye træer skal være af.

Udvalget består af op til 7 beboere. Op til 5 vælges på beboermødet og et nævnsmedlem udpeget af nævnet samt et medlem af det grønne miljøudvalg.

Udvalget aflægger beretning på beboermødet i 3. kvartal. På samme beboermøde gennemføres det ordinære valg til udvalget.
 

Vedtaget på beboermøde den 6. december 1997.