Caféstyregruppen

PÅ beboermødet 20. marts 2024 blev udvalget nedlagt. Mange opgaver videreført i  Beboerhusudvalget
 
Medlemmer

Vibeke Lange, Sadelstræde 3, tlf. 5053 1970
Lotte Pugholm Høyer, Gildestræde 11, tlf. 4264 5010
Liv Simonsen, Mesterslippen 18, tlf.: 2091 9735
Lisbeth Wilson, Pugestræde 9, tlf. 8173 5960
Fra Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen, Tømmerstræde 3, tlf. 2382 3579
 
Caféstyregruppens kommissorium

Cafestyregruppen
Cafestyregruppen består af 5 medlemmer.
De fire medlemmer vælges på beboermødet i marts.
Det 5. medlem udpeges af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer.
Vælger beboermødet ikke en cafestyregruppe, eller deltager der i en længere periode mindre end 3 medlemmer i gruppens faste møder, overtager afdelingsbestyrelsen cafestyregruppens funktioner og ansvar, indtil ny cafestyregruppe kan vælges på et beboermøde.
Resterende medlemmer af cafestyregruppen kan dog fortsat deltage i cafestyregruppemøder frem til næste beboermøde med valg.

Cafestyregruppens kompetence
Det er cafestyregruppens opgave at fungere som styrings- og baggrundsgruppe for
cafemedarbejderen og som formidler af beboernes ønsker og ideer til Hyldecafeen.
Cafestyregruppen træffer under ansvar overfor beboermødet i samarbejde med
cafemedarbejderen de overordnede beslutninger vedr. cafeens drift.
Herunder:
- rammer for udarbejdelse af cafeens madplaner, herunder ift. økologi, vegetar og
børnevenlige retter
- cafeens priser og rabatordninger
- temaer og indhold i de kulturelle og sociale arrangementer i forbindelse
med almindelige cafeaftner og weekendarrangementer i cafeen.
- retningslinjer for frivillige beboeres deltagelse i cafearbejdet
(passerlisten, spisebilletter m.m.
- generelle regler i cafeen, herunder f. eks. regler for rygning,
udskænkning af alkohol m.m.
- cafemedarbejderens eventuelle deltagelse i arbejdet med andre
arrangementer i Hyldespjældet indenfor rammerne af det aftalte
timeantal i samarbejde med ejendomskontoret
Cafestyregruppen medinddrages af ejendomskontoret/BO-VEST
ved ændringer i medarbejderens stillingsbeskrivelse.

Regnskab
Cafestyregruppen fungerer som cafeens bestyrelse med ansvar for cafeens regnskab.
Cafeens moms- og driftsregnskab udarbejdes af BO-VEST.
Regnskabsåret følger kalenderåret, og der fremlægges revideret regnskab til beboermødets godkendelse på regnskabsbeboermødet.

Cafeens daglige drift skal hvile i sig selv.

Cafestyregruppen kan ansøge beboermødet om et rådighedsbeløb fra aktivitetskontoen til sociale og kulturelle arrangementer i cafeen.
Rådighedsbeløbet styres af et medlem af cafestyregruppen.
For bevillinger fra denne konto aflægges særskilt regnskab på regnskabsbeboermødet
i marts.

Regnskabet revideres af de beboervalgte revisorer. Forefindes disse ikke på
revisionstidspunktet, reviderer afdelingsbestyrelsen regnskabet.

Ansættelse og afskedigelse
Ansættelsesaftale udarbejdes af BO-VEST, som ligeledes varetager de personale- og
arbejdsgivermæssige forhold.
Cafemedarbejderens primære reference er til afdelingens ejendomsleder / ejendomsmester.
Ansættelsen / afskedigelse af cafemedarbejderen sker i samarbejde med cafestyregruppen.

Andre ansatte
Før vedtagelse og igangsættelse af projekter, hvor cafemedarbejderen varetager
arbejds- og/eller projektlederfunktioner, skal dette projekt godkendes af beboermødet og de personalemæssige forhold af ejendomskontoret/BO-VEST.
Det skal i den forbindelse aftales, om der samtidig skal ske en midlertidig opnormering af cafemedarbejderen, og om der skal indregnes ekstern faglig støtte i projektperioden.
Ansættelse af personer i aktivering ol. / andre medarbejdere besluttes af cafestyregruppen i samarbejde med cafemedarbejderen og ejendomskontoret/
BO-VEST.

Hyldespjældet, den 12.4.92
Redaktionelle rettelser nov. 2012, beboernævn erstattet med afdelingsbestyrelse
Godkendt på beboermøde den 28. marts 2023