Caféstyregruppen

Medlemmer

Vibeke Lange, Sadelstræde 3, tlf. 5053 1970
Charlotte Conelius, Tømmerstræde 1. tlf. 2232 0499
Liv Simonsen, Mesterslippen 18, tlf.: 20919735
Lisbeth Wilson, Pugestræde 9, tlf. 8173 5960
Fra Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen, Tømmerstræde 3, tlf. 2382 3579
 
Caféstyregruppens kommissorium

Caféstyregruppens kompetence.
Det er caféstyregruppens opgave at fungere som styrings- og baggrundsgruppe for Hyldespjældets cafémedarbejder og som formidler af beboernes ønsker og ideer til Hyldecaféen.
Caféstyregruppen træffer under ansvar overfor beboermødet i samarbejde med cafémedarbejderen de overordnede beslutninger vedr. caféens drift.
Herunder:
- de generelle rammer for udarbejdelse af caféens madplaner
- caféens priser og rabatordninger
- temaer og indhold i de kulturelle og sociale arrangementer i forbindelse
  med almindelige caféaftner og weekendarrangementer i caféen.
- overordnede retningslinier for frivillige beboeres deltagelse i caféarbejdet
(passerlisten, spisebilletter m.m.) samt for ansættelse af opvaskere.
- generelle regler i caféen, herunder f. eks. regler for rygning,
  udskænkning af alkohol m.m.
- samt cafémedarbejderens eventuelle deltagelse i arbejdet med andre
  arrangementer i Hyldespjældet indenfor rammerne af det aftalte
  timeantal.
Caféstyregruppen medinddrages af afdelingsbestyrelsen ved ændringer i medarbejderens stillingsbeskrivelse.
 
Regnskab og budget
Caféstyregruppen fungerer som caféens bestyrelse med ansvar for caféens regnskab og budget.
Caféstyregruppen vælger en ansvarlig for udarbejdelse af momsregnskab for caféen. Den regnskabsansvarlige behøver ikke være medlem af caféstyregruppen.
Caféen er en selvstændig virksomhed, hvis økonomi m.h.t. den daglige drift skal hvile i sig selv.
Caféstyregruppen udarbejder i fællesskab med medarbejderen et budget for caféens årlige indtægter og udgifter til endelig beslutning på beboermødet i november måned. (Første gang dog på beboermødet i april 1992).
Caféstyregruppen kan ansøge beboermødet om et rådighedsbeløb fra aktivitetskontoen til sociale og kulturelle arrangementer i caféen.
Rådighedsbeløbet styres af den valgte regnskabsansvarlige.
For bevillinger fra denne konto aflægges særskilt regnskab på regnskabsbeboermødet i marts/april.
Regnskabsåret følger kalenderåret, og der fremlægges revideret regnskab til beboermødets godkendelse på regnskabsbeboermødet.
Regnskabet revideres af de beboervalgte revisorer. Forefindes disse ikke på revisionstidspunktet, reviderer afdelingsbestyrelsen regnskabet.
 
Caféstyregruppen
Caféstyregruppen består af 5 medlemmer.
De fire medlemmer vælges på valgbeboermødet i marts/april.
Det 5. medlem udpeges af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer.
Vælger beboermødet ikke en caféstyregruppe, eller deltager der i en længere periode mindre end 3 medlemmer i gruppens faste møder, overtager afdelingsbestyrelsen caféstyregruppens funktioner og ansvar, indtil ny caféstyregruppe kan vælges på et beboermøde.
Resterende medlemmer af caféstyregruppen kan dog fortsat deltage i caféstyregruppemøder frem til næste beboermøde med valg.
Ansættelse og afskedigelse af personale
Med udgangspunkt i samarbejdsaftalen ansættes en cafémedarbejder i Hyldespjældet.
Ansættelse og afskedigelse foretages af VA’ administration.
 
1. Ansættelse.
Ansættelse indstilles af et ansættelsesudvalg bestående af:
1 repræsentant fra afdelingsbestyrelsen, 2 repræsentanter fra caféstyregruppen og afdelingslederen.
Endelig valg af medarbejder skal ske ved enstemmighed i udvalget.
Ansættelsesudvalget fastsætter selv ansættelsesproceduren.
Ansættelsesaftale udarbejdes af VA.

2. Afskedigelse
Afskedigelse indstilles af et udvalg sammensat som ansættelsesudvalget, såfremt der ikke foreligger enstemmighed afgøres spørgsmålet ved forhandling mellem afdelingsbestyrelsen og direktøren.
Afskedigelsesaftale udarbejdes af VA.
Før vedtagelse og igangsættelse af projekter, hvor medarbejderen varetager arbejds- og/eller projektlederfunktioner, skal dette projekt godkendes af afdelingsbestyrelsen og de personalemæssige forhold af afdelingslederen/VA’ administration.
Det skal i den forbindelse aftales, om der samtidig skal ske en midlertidig opnormering af cafémedarbejderen, og om der skal indregnes ekstern faglig støtte i projektperioden.
Ansættelse af projektmedarbejdere/ andre medarbejdere besluttes af afdelingsbestyrelsen/ caféstyregruppen i samarbejde med afdelingslederen og cafémedarbejderen.
Forinden igangsættelse af projekter skal der tillige aftales eventuel betaling til VA for omkostninger i forbindelse med administration af løn eller andre projektudgifter.

Hyldespjældet, den 12.4.92
Caféstyregruppen og afdelingsbestyrelsen
Redaktionelle rettelser nov. 2012, beboernævn erstattet med afdelingsbestyrelse