Beboerhusudvalg

Udvalgsmedlemmer: 
 
Valgt på beboermødet: 

Vibeke Lange, Sadelstræde 3, tlf. 5053 1970
Lotte Pugholm Høyer, Gildestræde 11, tlf. 4264 5010
Liv Simonsen, Mesterslippen 18, tlf.: 2091 9735
Lisbeth Wilson, Pugestræde 9, tlf. 8173 5960 
Karen Pendrup Jørgensen, Tingstræderne 21, tlf.: 2334 0593
  
Fra  Afdelingsbestyrelsen: 

Vinie Hansen, Tømmerstræde 3, tlf. 2382 3579
 
Kommissorium for beboerhusudvalget (BHU)

Udvalgets sammensætning
Beboerhusudvalget består af 5 medlemmer.
De fire medlemmer vælges på beboermødet i marts.
Det 5. medlem udpeges af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer.
Vælger beboermødet ikke et beboerhusudvalg, eller deltager der i en længere periode mindre end 3 medlemmer i gruppens faste møder, overtager afdelingsbestyrelsen udvalgets funktioner og ansvar, indtil nyt udvalg/nye medlemmer kan vælges på et beboermøde.

Beboerhusudvalgets opgaver og kompetencer
Det er udvalgets opgave at planlægge og gennemføre fællesspisninger og andre aktiviteter i beboerhuset i samarbejde med den ansatte madlaver og andre frivillige beboere.
Beboerhusudvalget træffer under ansvar overfor beboermødet beslutninger vedr. beboerhusets aktiviteter og budget.
Herunder:
- Udarbejdelse af menuplaner for fællesspisning i samarbejde med den ansatte
madlaver, herunder ift. økologi, vegetariske og børnevenlige retter
- Priser og rabatordninger
- Temaer og indhold i de kulturelle og sociale arrangementer i beboerhuset
- Retningslinjer for frivillige beboeres arbejde ifm. fællesspisning og andre aktiviteter
(passerlisten, spisebilletter m.m.)
- Generelle regler i beboerhuset, herunder f.eks. regler for rygning, alkohol m.m.
- Den ansatte madlavers eventuelle deltagelse i andre arrangementer i beboerhuset i
samarbejde med den ledende ejendomsmester

Budget/regnskab
Beboerhusudvalget kan ansøge beboermødet om et rådighedsbeløb fra aktivitetskontoen til sociale og kulturelle arrangementer i .
Rådighedsbeløbet styres af et medlem af beboerhusudvalget.

Beboerhusudvalget udarbejder regnskab for fællesspisningen i samarbejde med den ansatte madlaver og for aktivitetsbudgettet.
Fællesspisningen skal hvile i sig selv.
Regnskaberne revideres af de beboervalgte revisorer. Forefindes disse ikke pårevisionstidspunktet, reviderer afdelingsbestyrelsen regnskabet.
Moms- og driftsregnskab udarbejdes af BO-VEST.
Regnskaberne fremlægges til beboermødets godkendelse på regnskabsbeboermødet.

Ansættelse og afskedigelse
Ansættelse / afskedigelse af en madlaver og evt. en opvasker sker i samarbejde med beboerhusudvalget.
Ansættelsesaftale udarbejdes af BO-VEST, som ligeledes varetager de personale- og
arbejdsgivermæssige forhold.
De ansattes primære reference er til ejendomslederen / ejendomsmesteren.

Andre ansatte
Før vedtagelse og igangsættelse af projekter, hvor den ansatte madlaver varetager
arbejds- og/eller projektlederfunktioner, skal dette projekt godkendes af beboermødet og de personalemæssige forhold af ejendomskontoret/BO-VEST.
Det skal i den forbindelse aftales, om der samtidig skal ske en midlertidig opnormering af timetallet.
Ansættelse af personer i aktivering ol. godkendes af ejendomskontoret/BO-VEST i samarbejde med den ansatte madlaver og beboerhusudvalget.

Godkendt på beboerhusudvalgets møde den 4. januar 2024
Godkendt på beboermøde den 20. marts 2024