Husordensregler

1. Støj
Støjende og anden generende adfærd i boligen såvel som i fælleslokaliteterne skal ophøre på forlangende af generede beboere.

2. Husdyr
Hundehold i supplementsrum er ikke tilladt. Hundehold i øvrige lejemål skal anmeldes til husdyrudvalget/ejendomskontoret for registrering og tilladelse hertil.
Har man hund eller andre husdyr, skal husdyrsreglementet til hver tid følges.

 

3. Trafik
Al motoriseret trafik er forbudt i Hyldespjældet. Parkering henvises til de 4 parkeringspladser i Hyldespjældets periferi.  Undtaget for reglen er invalidekørsel, udrykningskørsel, transport af stort gods til og fra boligen samt håndværker- og gårdmandskørsel.

Ved transport af stort eller uhåndterligt gods til eller fra boligen kan bomnøglen afhentes til låns hos driftsassistenten i dennes kontortid. Bommene angiver i øvrigt grænserne for den almindelige motoriseret trafik, også selv om, der på de kommunale stigennemføringer er tilladt et køre på knallert udenfor og op til  Hyldespjældet.  (De kommunens skiltning ved stiindkørslerne).

4. Affaldssortering 
Storskrald skal bringes til genbrugsgården i åbningstiden og må ikke sættes ved affaldsøerne.
Haveaffald, der ikke komposteres ved boligen, skal bringes til kompostgården. (Se Hyldespjældets affaldsvejledning)   

5. Pleje af privat have samt for- og bagbede
Beboerne har ansvar for vedligeholdelse af have, forstræde og bagstræde ud til stiareal.

Arealerne skal fremtræde ryddede og ukrudtsbekæmpelse skal foretages mindst 3 gange årligt, og der skal slås græs jævnligt. Beboere kan vælge at lade driften overtage plejen af for- og bagstræder mod betaling over huslejen. (Se regler vedr. vedligeholdelse og indhegning af haver og stræder)

6. Opsætning af halvtag, pergola m.m.
Det er ikke tilladt at opsætte halvtag, pergola m.m. i haver. Beboermødet har besluttet et forslag til en model, som ligger til behandling i kommunen. Når godkendelse foreligger eller ved fraflytning nedtages alle ulovlige tilbygninger på beboerens regning.

7 . Vaskeriet
I forbindelse med vask på vaskeriet er rygning og indtagelse af alkohol ikke tilladt på vaskeriet.

8. Storetorv
Indtagelse af alkohol er ikke tilladt på Storetorv og i området omkring Storetorv er ikke tilladt med undtagelse i forbindelse i forbindelse med beboerarrangementer i Caféen.

9. Regler for fælleslokaler
Ved anvendelse af fælleslokaler (Spjældet, værksteder, motionsrum og vaskeri) skal de vedtagne regler og vejledninger følges (se disse).

10. Beboermøder
Alle vedtagelser på Hyldespjældets beboermøde skal efterleves.

11. Overtrædelser
Gentagne grove overtrædelser af husordenenreglementet kan medføre opsigelse af lejemålet.

Vedtaget på Hyldespjældets beboermøde d. 11.9.1988.
Revideret på beboermøde den 21.4.2004