Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jørgen Lou
Skulpturudvalg: Jørgen
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold og Jørgen Lou
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 

Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22. .
Møderne er fastlagt til den 14. august, 11. september, 23. oktober, 20. november, 1. december, 8. januar, 12. februar, 12. marts og 9. april 2019. Der kan forekomme ændringer, som altid fremgår af seneste referat.


Budgetbeboermøde
Det ordinære beboermøde om budget 2019 afholdes den 26. september kl. 19-22 i beboerhuset. Den foreløbige dagsorden kan læses her i Hyldeposten. Indkomne forslag skal være afleveret senest den 12. september på den digitale hjemmeside eller på n60@bo-vest.dk eller gennem brevsprækken til ejendomskontoret, Store Torv 39.

Møde med nærpolitiet
På mødet i juni hilste vi på den nye nærbetjent Jonas Kofod Olesen. Mødets formål var at få en orientering om politiets indsats imod den gruppe af unge, som opholder sig på Store Torv bag cafeen. Herunder nævnte politiet, at videoovervågning kunne være en mulighed, og at kiosken er samlingspunktet.

Markvandring
Sammen med driften har vi deltaget i en markvandring rundt i afdelingen bl.a. som optakt til udarbejdelse af budget 2019. Vi så på de nye p-pladser, renoverede hegn og skure, en flyttebolig, malerværkstedet, lægens lokaler, legepladsen ved cafeen, kompostgården, biler uden nummerplader og opstribning i boldburet.

Regler for parkering
Med de nye p-pladser oplever vi et behov for at få udarbejdet et sæt regler for vores parkeringspladser. Planen er at få nedsat et udvalg, som kan udarbejde et forslag til et kommende beboermøde.

Budgetopfølgning
Tre gange om året får afdelingsbestyrelsen en opfølgning på budgettet. Den første budgetkontrol pr. 1. januar-30.april 2018 viste et merforbrug på renovation og istandsættelse af fraflytteboliger, men på grund af en merindtægt på korrektion af rentesikringen forventes året at ende i balance.

Anvendelse af lægens lokaler
Den nye læge har valgt at flytte lægepraksissen til sundhedshuset i Albertslund centrum, så nu står lokjalerne tomme. Der er flere muligheder for anvendelse af lokalerne. Det er bl.a foreslået at lokalerne kunne anvendes til beboerhotel, beboerlokaler, boliger og erhverv. Vi undersøger også, om det vil være muligt at ombygge lokalerne til tilgængelighedsboliger, som en del af helhedsplanen. På beboermødet i september vil vi bede om en principbeslutning, som vi vil arbejde videre med.