Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      Januar 2023

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Vinie Hansen, Laila Kiss
Skulpturudvalg: Gert Pedersen
Træværksted: Peter Kristensen
Byggeudvalg: Sif Enevold, Vinie Hansen,  Betina Lauruhn  og
Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Tøjbytteboden: Vinie Hansen, Vibeke Lange
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 
Udvalg i VA/BO-VEST:
BO-VEST repræsentantskabet:  Henning Larsen, Sif Enevold suppleant
Effektiviseringsudvalget ( VA ): Henning Larsen
Kontaktudvalget: Henning Larsen
Verdensmåludvalget: Sif Enevold, Henrik Hansen ( UAU ) og Jens Thejsen ( GMU )


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-21

Beboermøde med regnskab og valg
Vi afholder det ordinære beboermøde med regnskab og valg tirsdag den 28. marts kl. 19 i beboerhuset.
Dagsordenen er husstandsomdelt og kan ses her på siden. Forslag fra beboere skal indsendes senest den 14. marts på n60@bo-vest.dk eller gennem postkassen Store Torv 39. Den endelige dagsorden med materiale uddeles senest den 20. marts.

Regnskab 2022
På beboermødet fremlægger vi et regnskab med et overskud på ca. 2 mio, som primært skyldes en større besparelse ifm. ændring af driftsstrukturen fra ejendomsleder til ejendomsmester, besparelse på vedligeholdelse pga. helhedsplanen, indtægt på korrektioner tidligere år samt en nettorenteindtægt. Overskuddet anvendes delvist til egenfinansiering af bl.a. el-ladestandere på kr. 291.836.
Det resterende overskud er overført til resultatkontoen, som herefter udgør kr. 3.753 mio., der budgetteres afviklet over 3 år og dermed medvirker til en fortsat stabil og lav huslejeudvikling.

Ledige beboerlokaler
Når den nye Materiale- og Genbrugsgård er færdig, flytter tøjbytteboden og træværkstedet med til det nye beboerværksted. Det efterlader nogle tomme beboerlokaler, som vi skal finde ny anvendelse for. På beboermødet tager vi punktet op, og fremlægger nogle forslag til behandling.

Bogskab og bibliotek
På et tidligere beboermødet er det besluttet at bygge et udendørs bogskab efter en model, som vi havde set i et andet boligområde. Desværre er det blevet flyttet, så vi har ikke kunnet få tegninger. Vi arbejder dog stadig på en løsning. Desuden er det tidligere ”kølerum” ved siden af Aktivhuset ved at blive sat i stand, så det kan blive brugt til bogdepot eller måske et lille bibliotek, hvor vi kan udlåne bøger. Måske kunne vi også lave en læseklub og mødes og tale om de bøger, vi læser.

Tak til de frivillige
Vi har inviteret alle de beboere, som gør et stykke frivilligt arbejde til middag den 18. marts i beboerhuset. Uden deres indsats ville Hyldespjældet ikke være ”mere end bare et sted at bo”, som visionen er for det frivillige arbejde. Så stor tak for indsatsen