Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      april 2024

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:


FU: Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, nyt fra afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen

En kontaktperson til:
Det Grønne Miljøudvalg: Sif Enevold
Udearealudvalget: Thomas Pendrup  Jørgensen
Beboerhusudvalget: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Daniel Zakhari
Skulpturudvalg: Gert Pedersen
Træværksted: Peter Kristiansen udpeget af AB

Udvalg under afdelingsbestyrelsen/beboermøde:
Byggeudvalg: Daniel Zakhari, Sif Enevold, Vinie Hansen, Randi Kristensen.  Udpeget af AB: Michael Rasmussen
Ladestanderudvalg: Gert Pedersen og Vinie Hansen
Tøjbytteboden: Vinie Hansen og Vibeke Lange
Facebook adm: Janne Storm og Betina Lauruhn, udpeget af AB

Udvalg i BO-VEST og VA:
Repræsentantskabet i BO-VEST: Sif Enevold og Vibeke Lange
Effektiviseringsudvalget/VA: Ikke valgt nogen, afventer
Kontaktudvalget/VA: Sif Enevold og Britt Gerner
Verdensmålsudvalget/VA: Thomas Pendrup Jørgensen


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19.15 - 21

Farvel og tak til Danny
Vores ledende ejendomsmester Danny Hegnsborg Jensen har desværre valgt at sige sin stilling op.
Vi har været meget glade for samarbejdet og Dannys indsats i Hyldespjældet gennem de seneste 4 år.
Vi ønsker Danny alt det bedste fremover.
BO-VEST har slået stillingen op, og vi håber, den kan besættes pr. 1. juni.
Indtil stillingen er besat varetager førstemanden Jim Medina Johansen ledelsesopgaven i driften.

Beboermøde den 20. marts
På beboermødet den 20. marts blev regnskab 2023 enstemmigt godkendt, herunder regnskabet for beboeraktiviteter, cafe og udlejning, og 18 beboere blev valgt til afdelingsbestyrelsen og diverse udvalg. Herunder blev to nye valgt som suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Velkommen til Thomas Jørgensen og Randi Kristensen og et nyt medlem til beboerhusudvalget, velkommen til Karen Pendrup Jørgensen.
Også tak til Peter Kristensen og Allan Høyer, som stoppede i afdelingsbestyrelsen og Lotte Pugholm, som ikke genopstillede til beboerhusudvalget.
Det er dejligt, at der altid er frivillige, som ønsker at være med til at udføre det frivillige arbejde, som gør Hyldespjældet til mere end bare et sted at bo.

Anvendelse af de tidligere lægelokaler
Forslaget om anvendelse til tøjbyttebod, gæsteværelse/beboerhotel og beboerbibliotek blev enstemmigt godkendt. Forslag om pris for leje af gæsteværelse fremlægges på budgetbeboermødet i september.

Maling af skure indvendigt
Beboermødet besluttede, at skurene ikke skal males. Der afsættes et beløb på budget 2025 til, at de beboere, der selv vil male, kan få maling udleveret af driften, som efterfølgende godkender arbejdet. Skuret kan males med sort eller hvid maling indvendig.

Nedtagning af hegn mellem to boliger som råderet
Beboermødet godkendte forslaget om, at hegnet må nedtages mellem to boliger efter de retningslinjer, som er beskrevet i Hyldetryk nr. 388. Det betyder, at der skal betales et depositum til dækning af opsætning ved fraflytning. Beboerne kan også selv opsætte hegnet, så betales depositum tilbage.

Etablering af kattelem i køkkendør som råderet
Beboermødet godkendte, at afdelingsbestyrelsen ansøger VAs bestyrelse om godkendelse af kattelem i køkkendøren efter de retningslinjer, som er beskrevet i Hyldetryk nr. 388. VAs bestyrelse har efterfølgende godkendt opsætning af kattelem efter de beskrevne retningslinjer.

 Udvidelse af antallet af medlemmer af afdelingsbestyrelsen
Et forslag fra en beboer om at udvide antallet af medlemmer af afdelingsbestyrelsen fra 5 til 7 blev ikke vedtaget. Afdelingsbestyrelsen støttede ikke forslaget med den begrundelse, at meget kompetence fra afdelingsbestyrelsen er uddelegeret til de faste udvalg; UAU, GMU, HPU, Motionsudvalg og skulpturudvalget, som tilsammen tegner ca. 25 medlemmer.

Konstituering og valg af mødedag
På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter beboermødet konstituerede vi os med repræsentanter til de forskellige udvalg i Hyldespjældet og VA/BO-VEST. Kontaktpersonerne kan findes i Hyldeposten eller læses i referatet fra den 10. april på hyldenet.dk.
Desuden trak vi lod om rækkefølgen blandt suppleanterne:
1. Suppleant – Randi Kristensen
2. Suppleant – Thomas Jørgensen
3. Suppleant – Britt Gerner
Møderne i afdelingsbestyrelsen afholdes en gang om måneden på onsdage.

Ekstraordinært beboermøde
I samarbejde med UAU afholder vi et ekstraordinært beboermøde den 27. maj med forslag om beplantning af udearealer efter helhedsplanen og træregnskab og træpolitik.