Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      Oktober 2021

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Sif Enevold
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Vinie Hansen, Laila Kiss
Skulpturudvalg: Betina Lauruhn
Træværksted: Peter Kristensen
Byggeudvalg: Sif Enevold, Vinie Hansen,  Betina Lauruhn  og
Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Tøjbytteboden: Vinie Hansen, Vibeke Lange
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 
Udvalg i VA/BO-VEST:
BO-VEST repræsentantskabet:  Henning Larsen, Sif Enevold suppleant
Effektiviseringsudvalget ( VA ): Henning Larsen
Kontaktudvalget: Henning Larsen
Verdensmåludvalget: Sif Enevold, Henrik Hansen ( UAU ) og Jens Thejsen ( GMU )


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
De kommende møder frem til jul er den 8. september, den 6. oktober, den 2. november og den 14. december kl. 19-22.
 Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen

Vi har afholdt to beboermøder i september. Et beboermøde den 16. september om forslaget til ny husorden og et beboermøde den 20, september om budget 2022 og valg til nogle af udvalgene.

Ny husorden
Behandlingen af ny husorden var udsat fra beboermødet i juni, hvor der var mødt mange beboere frem, som var kritiske over det nye forslag. Beboermødet besluttede at udsætte behandlingen af forslaget og indkalde til et ekstraordinært beboermøde i september for at give god tid til at debattere forslaget og komme med eventuelle ændringsforslag.
På mødet i september var der kun 13 husstande repræsenteret, og forslaget blev tilføjet flg. ændringer:
- Der tilføjes til afsnittet om husdyr, at hunde skal føres i snor
– Der tilføjes til afsnittet om Leg og boldspil, vedr. skateboard, - at der ikke må etableres ramper
- Der tilføjes til afsnittet om vaskeri, at hunde ikke må medtages på vaskeriet
- Der tilføjes ”dialog” til overskriften ”Klage”, så der står ”Dialog før klage”
Efterfølgende blev forslaget sendt til digital afstemning med flg. afstemningstema:
” Godkender du forslaget til ny husorden med de ændringer, som blev vedtaget på beboermødet den 16. september?
Forslaget blev vedtaget med 46 ja, 8 nej og 2 blanke. Den nye husorden kan læses på hyldenet.dk under beboerinfo.

Budget 2022
Forslag til budget for 2022 med 0% huslejestigning, herunder beboeraktiviteter og antennebudget blev enstemmigt godkendt.

Renovering af elefanttrappen
Beboermødet godkendte enstemmigt projektet med nedrivning og omdannelse af området samt finansiering af kr. 61.655 over henlæggelserne.

Midlertidig anvendelse af keramikskur
Beboermødet godkendte enstemmigt, at driften kan anvende keramikskuret til opbevaring, indtil den nye Materiale- og Genbrugsgård er opført, og herefter nedrives skuret.

Valg til udvalgene
Tak til alle dem, der stillede op og blev valgt:
Henrik Hansen, Jens Thejsen og Povl Markussen blev valgt til Det Grønne Miljøudvalg.
Merete Larsen, Anne Tittmann og Bendte Poulsen blev valgt til Udearealudvalget.
Taimur Zaman, Daniel Zakhari, Hjalte Gerløv Christensen og Dan Pedersen blev valgt Valg til motionsudvalget.
Patrick Wilson og Morten Rude blev valgt træværkstedsudvalget.

Nye åbningstider på Ejendomskontoret
Afdelingsbestyrelsen har godkendt, at aftenåbningen om tirsdagen sløjfes, og morgenåbningen forlænges til 10.30 efter forslag fra driften. Dette sker på baggrund af den succes, det har været under Covid 19, hvor beboerne har været gode til at bruge både telefonisk kontakt og mail.
I starten af det nye år vil vi evaluere den nye ordningen og vurdere, om den skal fortsætte.