Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      maj 2020

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jan Visler
Skulpturudvalg: Betina Lauruhn
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
 Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen.

Behandling af budget 2020
I sidste nummer af Hyldeposten skrev vi, at budget 2020 ville blive behandlet på kommunalbestyrelsens møde i marts. men det blev først behandlet på mødet den 16. april, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet.

Som de fleste sikkert husker, blev budgettet fremlagt på beboermødet med en huslejestigning på 2,57%. På beboermødet var der ingen ændringsforslag eller forslag til besparelser, og budgetforslaget blev derfor sendt uændret til digital afstemning, hvor det blev nedstemt med 22 for og 28 imod.
Da budgettet efterfølgende blev godkendt af VAs bestyrelse, opstod der en såkaldt ”tvist”, som efter reglerne skal afgøres af kommunalbestyrelsen.
 
I forvaltningens indstilling til kommunalbestyrelsen skrives der bl.a.:” Udgangspunktet for budgettet er balancelejen, der betyder, at der hverken må budgetteres med over- eller underskud. Budgetforslag 2020 er uden over-og underskud.
Regnskaberne for 2016-18 viser overskud på henholdsvis 2,8 mio i 2016, 1,6 mio. i 2017 og 1,5 mio. i 2018.
Overskuddene modsvares nogenlunde af ekstraordinære udgifter. Af disse beløb er samlet 68% anvendt til afvikling af underfinansiering og 32% overført til resultatopgørelsen.”
Fra afdelingsbestyrelsen kan vi uddybe, at det betyder, at afdelingsbestyrelsen ikke har overbudgetteret, og at årsagen til overskuddene de sidste år skyldes ekstraordinære hændelser, som vi ikke har kunnet budgettere med. Det drejer sig hovedsageligt om ekstraordinære renteindtægter, afskrivning af forbedringsarbejder og genberegning af oprindelige lån.
Desuden gælder det, at vi ikke selv kan beslutte, hvordan overskuddene skal anvendes, idet overskuddene skal anvendes til afskrivning på forbedringsarbejder og resten overføres til henlæggelserne.
Fordelen ved overskuddene er, at der nu er afskrevet på de forbedringsarbejder, som ellers skulle afskrives over de kommende 10 år, og de afskrivninger nu er bortfaldet i budgettet og dermed medvirker til at holde huslejen i ro.

Albertslund kommune skriver videre i indstillingen:
”Der er planlagt en omfattende helhedsplan i afdelingen med forventet gennemførelse i 2022-2024. Der er bevidst reduceret på vedligeholdelsen af de bygningsdele, som vil blive udskiftet i forbindelse med helhedsplanen. Besparelsen er ikke anvendt til at reducere huslejen, men er i stedet henlagt til delvis finansiering af helhedsplanen.
Der har i marts 2019 været afholdt beboermøde, hvor niveauet for vedligeholdelse blev drøftet.(Mens vi venter på helhedsplanen, min tilføjelse)
Helhedsplanen er budgetteret med en samlet udgift på 342 mio. kr., hvoraf 297 mio. kr. finansieres med Landsbyggefonds støttede realkreditlån og 45 mio. kr. med henlæggelser. Da helhedsplanen finansieres fuldt ud med Landsbyggefonds støttede realkreditlån og henlæggelser, vil helhedsplanen ikke medføre huslejestigning.
Det er således forvaltningens vurdering, at budgettet er udarbejdet og varslet efter gældende regler, og at boligorganisationen har udvist rettidig omhu ved løbende at henlægge til den kommende helhedsplan, så denne ikke medfører optagelse af ustøttede realkreditlån og deraf følgende lejestigninger.”
I afdelingsbestyrelsen er vi er især glade for bemærkningen om, at vi har ”udvist rettidigt omhu ved løbende at henlægge til den kommende helhedsplan....”.
Samtidig med at huslejen ikke er steget i 2016 og 2017 og kun er sat op med 0,86% i 2018 og 1,03% i 2019.
Beboermøde med regnskab og valg
Vi har efterhånden indkaldt til flere beboermøder, som vi efterfølgende har måttet aflyse på grund af forbuddet om at afholde større møder.
Nu har vi så indkaldt til afholdelse den 2. juni med mulighed for et ekstraordinært møde den 9. juni, hvis vi ikke når alle punkterne.
Dagsordenen kan ses i Hyldeposten og på den digitale hjemmeside. Her kan beboerne kommentere punkterne på dagsordenen og stille forslag senest den 18.maj.
Hyldetryk med materiale til de forskellige punkter uddeles senest den 25. maj.

VAs generalforsamling
Generalforsamlingen er udsat fra den 19. maj, og der meldes senere en ny dato ud i september.