Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      September 2020

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jan Visler
Skulpturudvalg: Betina Lauruhn
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
 Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen.

Budget 2021
Afdelingsbestyrelsen fremlægger et forslag til budget med 0% i huslejestigning. De væsentligste ændringer i budgettet handler om stigning i ejendomsskatter og diverse reguleringskonti samt fald i forsikringer og afskrivning på forbedringsarbejder.
På langtidsplanen er der en ny aktivitet, trafikforanstaltninger i 2021 på 50.000 og desuden er der sat et større beløb af til udskiftning af varmevekslere i boligerne på 5.2 mio og 1.7 mio til udskiftning af varmevekslere på Store Torv i 2023.
Budgetforslaget vil blive gennemgået på beboermødet den 17. september.

Revision af husorden mht. støj
Det blev også besluttet på beboermødet, at afdelingsbestyrelsen skulle nedsætte et udvalg, som kommer med forslag til revideret husorden ift. håndtering af støj. Udvalget blev annonceret i sidste nummer af Hyldeposten, hvor interesserede kunne melde sig.
Udvalget holdt sit første møde den 23. august og gennemgik nogle forslag fra deltagerne, som i store træk handler om:
- At varsle fester, så naboer kan nå at finde et andet sted at være
- Ikke at spille musik for åbne vinduer
- Tidsbegrænset brug af maskiner ude og inde
- Brug af trampolin
- Hundeluftning og gøen
- Høns i private haver
- Klagemuligheder og – vejledning
Det blev aftalt, at afdelingsbestyrelsen beder BO-VEST om bistand til at udforme et forslag, som behandles på udvalgets næste møde.
Sideløbende hermed reviderer afdelingsbestyrelsen resten af husordenen også i samarbejde med BO-VEST.

Nedlæggelse af erhverslejemål på Store Torv
Afdelingsbestyrelsen fremlægger et principforslag på beboermødet den 17. september om nedlæggelse og ombygning af erhvervslejemålene på Store Torv.
I de senere år har der været stigende uro, salg af stoffer, vold og på Storetorv. Det blev også debatteret på sidste beboermødet, hvor rigtig mange beboere gav udtryk for deres bekymring for udviklingen og spurgte ind til, hvad der kan gøres for at ændre det, så der igen bliver trygt at færdes på torvet.
Vi foreslår derfor, at afdelingsbestyrelsen undersøger de tekniske og økonomiske muligheder for at nedlægge erhverslejemålene og ombygge dem med en bedre udnyttelse af erhversdelen, f.eks. med etablering af bad og toilet.
Hvis beboermødet godkender forslaget, vil vi senere fremlægge et konkret forslag til behandling på et beboermøde.

Børnene udsmykker en træstamme
Den 22. august afholdt vi et børnearrangement med udsmykning af en af vores robiniestammer sammen med trækunstneren Jørn Hansen. Børnenes tegninger blev overført på stammen og færdiggøres den 13. september kl. 14-16. I de mellemliggende uger skærer og pudser Jørn tegningerne, så de er klar til, at børnene kan male dem.
Jørn Hansen har også lavet troldkvinden, som er udskåret af et kastanjetræ og står på stien op mod Galgebakken lige før fodboldbanen.
 
Ny cafeleder
Den 18. august åbnede cafeen med Pernille Brinck som ny cafeleder. Hun og hendes mad er blevet vældig godt modtaget af beboerne. Så på trods af, at opvaskemaskinen og det ene køleskab valgte at stå af på selve åbningsdagen, er cafeen kommet godt i gang. Selv om der er restriktioner på antallet af gæster i cafeen på 50, er der stadig plads til, at flere kan deltage, da der også er mulighed for at benytte cafegården.
Menuen kan læses her i Hyldeposten og på hyldenet.dk.

Udlejning af private arrangementer
At cafeen nu er åbnet igen, betyder også at bookning af beboerhuset til private arrangementer igen skal ske i cafeens åbningstid fra 19-19.30. På hyldenet.dk er en kalender, hvor man kan se ledige datoer. 

Etablering af en seniorklub
Søndag eftermiddag den 23. august mødtes seks friske seniorer i cafeen for at tale om at starte en seniorklub, 60+.
Der blev nævnt mange forslag til, hvad man kunne foretage sig sammen, og hvad formålet med en seniorklub skulle være.
Der blev bla. nævnt flg.:
- tage sammen til forskellige aktiviteter som biograf, musikarrangement, kunstudstilling mm.
- gå sammen ned og spise i cafeen
- lære andre beboere at kende og få et netværk, når man er enlig
- købe ind for hinanden ved sygdom
- have en telefonkæde/livline, så man holder lidt øje med hinanden
Desuden talte vi om, om det skulle være en seniorklub eller en pensionistklub, men vi fastholdt seniorbetegnelsen, så klubben henvender sig til alle, der er fyldt 60 år og bor i Hyldespjældet.
Der var enighed om at mødes mandag hver 14. dag med første gang den 21. september kl. 10-12 i beboerhuset. Så må fremmødet og tiden vise, hvad det udvikler sig til.
Vi blev også enig om at søge beboermødet om 5.000 kr. til klubbens drift på beboermødet den 17. september.