Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      december 2018

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jørgen Lou
Skulpturudvalg: Jørgen
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold og Jørgen Lou
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
Møderne er fastlagt til den 11. september, 23. oktober, 20. november, 1. december,
8. januar, 12. februar, 12. marts og 9. april 2019. Der kan forekomme ændringer, som altid fremgår af seneste referat. Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen.


Vedligeholdelsesreglement og Råderetkatalog
Vi har arbejdet med et nyt reglement for vedligeholdelse og råderet i og uden for boligerne.
Det skal erstatte de eksisterende dokumenter. Vi regner med at kunne fremlægge udkastene på et ekstraordinært beboermøde i foråret. 

Opfølgning på temamødet om det frivillige arbejde d. 3. november
En gang om året inviterer vi de frivillige i Hyldespjældet til et temamøde med efterfølgende middag for at anerkende det store arbejde som mange beboere udfører, og som er med til at gøre Hyldespjældet til mere end bare et sted at bo.
Sif Enevold har beskrevet det nærmere i Hyldeposten.
To af de ideer, som kom frem, og som vi vil arbejde videre med, handler om at undersøge interessen for at danne en pensionistklub med bestyrelse, vedtægter mm., som kan få tilskud fra kommunen. Derudover var der forslag om at planlægge en dag, hvor malerværksted kan have åben for børn. Måske i forbindelse med en sommerfest eller lignende.
 
Et detaljeret budget
En beboer har foreslået, at afdelingsbestyrelsen fremover fremlægger budgettet og regnskabet i detaljer og gennemgår alle konti mm. I dag gennemgår vi og driften budgetter og regnskaber i hovedtræk og lægger vægt på de store linjer og de væsentligste afvigelser og ændringer.
Vi er selvfølgelig klar til at gennemføre en mere detaljeret gennemgang, hvis beboermødet ønsker det. Så det vil vi tage en debat om på regnskabsbeboermødet den 27. marts.

Grafitti igen
Der er igen sket en kraftig stigning i graffititags rundt omkring på facader, skure, skulpturer og opslagstavler. Det ser ud til at være den samme ophavsmand, som efterlader underskriften SIPS. Det ses også mange andre steder i Albertslund. Vi prioriterer at få det fjernet hurtigst muligt.
Driften tager billeder af graffitien, som måske kan anvendes til politiets efterforskning, eller hvis afdelingen får mulighed for at rejse krav om dækning af udgifter til afrensning.

Udskiftning af varme- og vandmålere
Det har været noget af en udfordring at få udskiftet vores varme- og vandmålere. Bl.a. fordi ejendomskontoret ikke var informeret om, at firmaet, der har stået for udskiftningerne på vegne af HOFOR og Forsyningen i kommunen, havde udsendt breve til beboerne om udskiftningen.
Driften understreger, at det ikke er beboernes opgave at sikre, at installationer fungerer og er tilgængelige. Dette hører under driften, dog undtagen fjernelse af eventuelt indhold i skabene.

Der har været en del følgeskader i forbindelse med udskiftningerne, da det har vist sig, at en del af ventilerne ikke virkede samtidig med, at der har været en del skidt i rørene, så armaturerne blev tilstoppede.
Dette har driften selv måtte udbedre, eller måtte bruge afdelingens VVS leverandør, en større udgift, der ikke er budgetteret.

Beboermøde med regnskab og valg
Vi afholder det ordinære beboermøde med regnskab og valg den 27. marts. Se dagsordenen her på Hyldenet

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle beboere en glædelig jul og et godt nytår.