Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen      maj 2020

Konstituering
På det første møde efter beboermødet konstituerede vi os til de forskellige opgaver og udvalg:

Forretningsudvalget (FU): Vinie Hansen og Sif Enevold
Kasserer: Per Zoffmann
Hyldeposten, ”Nyt fra Afdelingsbestyrelsen” Vinie Hansen
Det Grønne Miljøudvalg (GMU): Sif Enevold
Udearealudvalg (UAU): Henning Larsen
Caféstyregruppen: Vinie Hansen
Motionsudvalg: Jan Visler
Skulpturudvalg: Betina Lauruhn
Træværksted: Peter Kristensen
Husdyrudvalg: Henning Larsen
Byggeudvalg: Per Zoffmann, Sif Enevold, Vinie Hansen og Peter Kristensen
Vaskeriudvalg: Sif Enevold
Trafikudvalg: Vinie Hansen
Råderetsudvalg: Vinie Hansen, Peter Kristensen og Henning Larsen
Facebook: Henning Larsen og Janne Storm 


Afdelingsbestyrelsen har fast mødedag tirsdage fra kl. 19-22.
 Alle referater kan ses på hyldenet.dk/beboerdemokrati/afdelingsbestyrelsen.

To beboermøder i juni
På grund af Corona blev regnskabsbeboermødet i marts udsat flere gange, og det lykkedes først at gennemføre det i juni. Da der var mange punkter på dagsordenen, blev der afholdt hele to møder.

Regnskab 2019
Det samlede driftsregnskab blev enstemmigt godkendt, herunder regnskab for cafe, udlejning og beboeraktiviteter.

Status fra parkeringsudvalget
Ud over de aktiviteter, som er beskrevet i Hyldetryk nr. 368, lovede vi at tjekke op på ventelisten på carporte, da opfattelsen af ventetid er forskellig fra parkeringsudvalget og flere beboere. Desuden vil vi følge op på opmærkning og skiltning med kommunen, så brandveje holdes frie og se på bredden og placering af ”pinde” på p-pladserne, da flere beboere oplever, at det er vanskeligt at komme ud af bilen mm. Endelig vil vi følge op på evt. forbedret informationsskiltning og parkering foran affaldsbeholdere.

Status fra trafikudvalget
Udvalgets forslag til trafiksikring er ligeledes beskrevet i Hyldetryk nr. 368. Desuden blev det besluttet, at afdelingsbestyrelsen følger op på spejle ved Mesterslippen, brugen af rumlestriber og på midterstribe ved motionsrummet for at forbedre trafiksikkerheden.

Revision af husorden mht. støj
Det blev også besluttet på beboermødet, at afdelingsbestyrelsen skal nedsætte et udvalg, som kommer med forslag til revideret husorden med forslag til håndtering af støj.
Interesserede kan melde sig til afdelingsbestyrelsen inden den 30. juni, hvor vi nedsætter udvalget på afdelingsbestyrelsens sidste møde inden sommerferien.
 
Genvalg og nyvalg
Traditionen tro blev der også afviklet valg til afdelingsbestyrelsen og en lang række udvalg.
I Alt blev 17 beboere genvalgt, og 5 blev nyvalgt. Henrik Hansen er ny i byggeudvalget og suppleant til Albertslund Brugergruppe, Lise Nielsen, Vibeke Lange og Lisbeth Wilson er nye i cafestyregruppen, og Gurli Visler er ny i husdyrudvalget.
Desværre lykkedes det ikke at få suppleret 2 nye medlemmer ind i motionsudvalget.
Det er fantastisk, at så mange stiller op for at gøre et stykke frivilligt beboerarbejde, som er med til at gøre Hyldespjældet til et godt sted at bo.

Situationen på Storetorv
Det har fyldt meget på Facebook i den senere tid, at der er stigende uro, salg af stoffer, vold og også et knivstikkeri på Storetorv. Det blev også debatteret på beboermødet, hvor rigtig mange beboere gav udtryk for deres bekymring for udviklingen og spurgte ind til, hvad der kan gøres for at ændre det, så der igen bliver trygt at færdes på torvet.
Vi orienterede om, at vi har indkaldt nærpolitiet og juristen fra BO-VEST til næste afdelingsbestyrelsesmøde for at undersøge, hvilke muligheder, vi har.
Vi vil orientere om den videre proces senere, og der kan evt. blive indkaldt til et tryghedsmøde med politi, SSP og juridisk afdeling i BO-VEST

To nye beboermøder
Her i Hyldeposten indkalder vi nu til endnu 2 beboermøde i august og september. Læs dagsorden og indhold andetsteds i bladet.