Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogramAfdelingsbestyrelsens forslag til arbejdsprogram 2020-21

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde for følgende:

Helhedsorienteret renovering

-Beboere inddrages i udarbejdelse af løsninger via fokusgrupper og beboerprocesser. Fokusgrupperne omhandler de fleste emner i renoveringen og skal give input til rådgiverens projektering. En af fokusgrupperne omhandler udskiftning af skure, herunder muligheden for mindre skure, lukkede skure og begrønning af tagene.

-Der findes så optimale løsninger til renoveringen som muligt indenfor helhedsplanens rammer. Målet er at komme så langt som muligt henimod at Hyldespjældet renoveres til fremtidens krav og til gavn for både nuværende og kommende beboere.

-Afprøvning af konkrete løsninger ved at bygge prøver i fuld skala og gennemførelse af et energidemonstrationsprojekt bruges aktivt som led i forberedelsen af de fremtidige løsninger i renoveringen, både i forhold til indretning, indeklima, energi og miljø.

-Der samarbejdes med Albertslund Kommune om omlægning til lavtemperaturfjernvarme og udendørsbelysningen og koordinering i forhold til helhedsplanen.

Drift og vedligeholdelse

-Opgavefordelingen blandt personalet tilpasses til den ændrede bemanding i Driften.

-Initiativer der fremmer effektiv drift, behandles konstruktivt og løsningsorienteret, så der ikke iværksættes løsninger, der bliver negative for Hyldespjældets udvikling. Der hentes erfaringer fra andre afdelinger via deltagelse i effektiviseringsudvalget i VA.

Frivillighed og demokrati

-Det er attraktivt at være aktiv i Hyldespjældets fællesskab – både i det uformelle og spontane, og i det formelle og organiserede.

-Der afholdes et årligt temamøde, der sætter fokus på det frivillige arbejde, som en anerkendelse af de frivillige beboeres indsats og som en invitation til flere om at blive en del af fællesskabet.

-Involvere de forskellige udvalg og andre interesserede beboere i konkretisering af helhedsplanen og i udviklingen af Hyldespjældet.

-Facebookgruppen er stedet for den levende debat og understøtter det frivillige arbejde og beboerdemokratiet. Det digitale beboerdemokrati evalueres i foråret 2020. De fysiske beboermøder fortsat afholdes efter behov, både som informations-, debat- og beslutningsmøder.

Godkendt ved digital afstemning ifm. beboermøde den 17. juni 2020