Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram

Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2018-19

Afdelingsbestyrelsen vil arbejde for, at:

 Helhedsorienteret renovering

 • Regeringens ghettoplan ikke skal finansieres af lejernes penge til renovering fra Landsbyggefonden.
 • Helhedsplanen med huslejestigning på 0 % bliver godkendt af både VA og Albertslund Kommune.
 • Der i det videre arbejde efter godkendelse af helhedsplanen bliver gode muligheder for alle beboere for at præge de løsninger der gennemføres via arbejdsgrupper og beboerprocesser.
 • Der findes så optimale løsninger som muligt indenfor helhedsplanens rammer, på de problemer de tekniske undersøgelser har peget på, så vi når så langt som muligt med målet om at Hyldespjældet skal renoveres til fremtidens krav og til gavn for både nuværende og kommende beboere.
 • Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheder for indvendig isolering og forelægger evt. forslag sammen med budget 2019.
 • Prøveboliger og pilotprojekter bruges aktivt som led i forberedelsen af de fremtidige løsninger i renoveringen, både i forhold til indretning, indeklima, energi og miljø.
 • Der samarbejdes med Albertslund Kommune om omlægning til lavtemperaturfjernvarme og udendørsbelysningen.
 • Der fremlægges en plan for renovering af hegn og skure

 Drift og vedligeholdelse

 • Drift og vedligeholdelse fungerer optimalt, og med de nødvendige prioriteringer. 
 • Sikre den bedste udnyttelse af eget personale i forhold til brug af eksterne firmaer.
 • Initiativer der fremmer effektiv drift, behandles konstruktivt og løsningsorienteret, så der ikke iværksættes løsninger der bliver negative for Hyldespjældets udvikling.
 • Der ikke sker en væsentlig forringelse af boligerne, mens vi forbereder den kommende helhedsplan.
 • Arbejde der foregriber helhedsplanen udskydes, hvis det er muligt og forsvarligt.
 • Standarder ved til- og fraflytning vurderes i samarbejde med Ejendomskontoret og synliggøres.

 Frivillighed og demokrati

 • Det er attraktivt at være aktiv i Hyldespjældets fællesskab – både i det uformelle og spontane, og i det formelle og organiserede.
 • Det frivillige arbejde og værdien af det er synligt og i løbende udvikling, så flere bliver interesserede i at være aktive.
 • Involvere de aktive i udvalg, værksteder og andre beboeraktiviteter i konkretisering af helhedsplanen og i udviklingen af Hyldespjældet.
 • Alle beboermøder gennemføres som digitalt beboerdemokrati, så flere får mulighed for, og lyst til, at deltage i det formelle beboerdemokrati, med udvalg, grupper, møder, debatter og beslutninger.
 • Der eksperimenteres med at udvikle den digitale dialog via det digitale mødemodul og Hyldespjældets facebookside.

 

Godkendt ved digital afstemning ifm. beboermøde den 4. april 2018