Agendaplan

 
Handleplan for miljø og klima 2022-2023  læs her
 
Verdensmålsbebyggelse 25. maj 2022

Hyldespjældets handleplan for miljø og klima 2020-2021

Vi sætter gang i arbejdet med at lave en plan for hvordan Hyldespjældet lokalt arbejder med at opfylde de 17 verdensmål. Samtidig går vi væk fra specifikke målsætninger om genanvendelse, varme, el og vand. Hyldespjældet – fra verdensmål til hverdagsmål GMU vil stå for, at vi i fællesskab mellem alle udvalg og afdelingsbestyrelse laver en plan for Hyldespjældet som verdensmålsbebyggelse. Det sker i første omgang ved at planen bliver tema på frivilligdagen til november.


Affald, genbrug og ressourcer
Generelt vil vi arbejde for at en større andel af affaldet genanvendes via en bedre sortering. Særligt vil vi arbejde for at en større andel af madaffaldet bliver smidt ud i de grønne poser som madaffald i stedet for med restaffaldet, og at en større andel af plastaffaldet bliver sorteret og smidt ud som plast

Vi vil i øvrigt
• indpasse de nye lovpligtige fraktioner (kartoner, farligt affald og tøj) i       vores affaldssystem.
• sætte ind for at minimere lugtgener fra affaldsøerne, særligt fra
   mad- og restaffald. Det skermed fokus på løbende rengøring, flere   
  tømninger  når det er varmt, fokus på knuder påposerne, og test af           andre virkemidler.       
• fastholde Genbrugsgården med klunserne som drivkraft, at den fungerer     godt og at flere tager en klunsertjans.
• deltage i Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag.
• følge udviklingen i el-, vand- og varmeforbrug for fællesarealerne, og          sætte ind hvis der sker større stigninger.     

Energi, klima og renovering
Gennem deltagelse i byggeudvalget, fokusgruppe om materiale- og genbrugsgården og fokusgruppe om facader mv. vil vi arbejde for efterisolering (også af facaderne) og bæredygtige løsninger i den endelige renoveringsløsning. Vi vil arbejde for at muligheden for et energidemonstrationsprojekt til 15 mio. kr. udnyttes til at finde bæredygtige løsninger, herunder ved overgang til lavtemperaturfjernvarme og for at forbedre indeklimaet. Vi vil arbejde for gode rammer for materiale- og genbrugsgården, der fremmer genbrug, godt arbejdsmiljø og gode rammer for klunsernes frivillige arbejde. Mulighederne for at etablere ladestandere til elbiler, individuelle elmålere i et-rumsboliger og udskiftning af udendørsbelysningen til LED samtidig med helhedsplanen er bragt op i byggeudvalget og skal følges op.

Andre indsatser
• Samarbejde med UAU om at skabe 10 % mere natur i Hyldespjældet.
• Arbejde for at flere tilmelder sig Giftfri Haver
• Opdatere nyindflyttermaterialet så det giver en god introduktion til             ”miljøet i Hyldespjældet”            
• Vedligeholde vores 2 mosaikker i tunnellerne ind til Hyldespjældet.
• Vedligeholde vores Junglesti, der løber i det grønne areal rundt langs       bebyggelsen.                  
• Afholde nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2021
• Sørge for relevant information til www.hyldenet.dk, Facebook og til             hvert nummer i Hyldeposten.                             
• Samarbejde med Albertslund Delebil om at flere hyldeboere vælger           delebil fremfor egen bil