Hyldespjældet, Afdelingsbestyrelsen, Store Torv 39, 2620 Albertslund, mail: n60@BO-VEST.dk

 

 

REFERAT Afdelingsbestyrelsesmøde

tirsdag den 6. januar 2009 kl. 19.00 i Aktivhuset

 

 

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen: Sif Enevold, Per Zoffmann, Anne Tittmann, Vinie Hansen, Eva Vinzent og Gitte Elise Klausen

Afbud: Karen Linde og Victoria Dahl

BO-VEST: afdelingsleder Michael Jensen

 

Dirigent: Vinie Referent: Sif

1.     Godkendelse af dagsorden

Godkendt med nyt punkt 14a – bøgerne på vaskeriet.

 

2.     Post: Se Postlisten

Ingen bemærkninger.

 

3.     Udvalgsreferater: 

 

4.     Vejledning til udskiftning af køkken i familieboliger, udsendt

Udkastet til vejledning blev gennemgået, og rettes til af Michael Jensen til fremlæggelse på næste ABM.

 

Vejledningen bygger på en model hvor man gennemfører køkkenudskiftningerne individuelt efter ansøgning og bevilling. Det er vigtigt at bygge videre på de erfaringer vi har fået fra de allerede gennemførte køkkenudskiftninger. Det blev foreslået, at der laves et materiale om hvilke løsninger der er gennemført, og at man kan melde sig som fremviser af sit køkken hvis man har fået lavet nogle af løsningerne. Folk skal så kunne komme og se ens køkken. Materialet skal være bilag til vejledningen og ligge på Hyldenet.

 

Der skal medtages en beskrivelse af standardkøkkenet, og hvilke krav der som minimum stilles til omfanget af udskiftningen, hvis man får gennemført en køkkenudskiftning finansieret over henlæggelser og huslejestigning.

 

Michael belyser de konkrete fordele ved at vælge et køkkenfirma BO-VEST har indgået aftale med. De særlige forhold omkring emhætteudtræk betyder, at løsningen skal skitseres.

 

Afskrivningsperioden for et køkken i individuel råderet checkes, og det undersøges om der skal laves råderetsansøgning eller bare almindelig ansøgning ved standardkøkken. Der skal fastsættes en levetid for køkkenet på 15 – 20 år før man kan komme i betragtning til nyt køkken igen.

 

Ved næste langtidsplan vurderes henlæggelser til ny køkkenudskiftning og procentdel der finansieres over henlæggelserne fremover (nu 50 % – kommunens krav er kun 20%).

 

Det er ikke rimeligt, at vi skal have lange ventelister på udskiftning af de gamle køkkener. Grunden til ændring af procedure mv. var at der ikke var flere på venteliste, og vi ønsker at basere udskiftningen på frivillighed. Derfor var der også kun afsat penge til 4 køkkener om året.

 

Michael laver et oplæg til næste ABM om midler til at gennemføre køkkenudskiftning i de 14 køkkener der står på venteliste.

 

Vi skal tage stilling til håndtering af nyindflytterkøkkener. Afdelingen skal ikke bruge en masse penge på udbedring af køkkener der er fuldstændig nedslidte. Her skal være mulighed for at få udskiftet køkkenet inden for en rimelig tid, hvis den nye beboer ønsker det.

 

5.     ”Vej”navneskiltning

Gitte-Elise Klausen og Victoria Dahl havde udarbejdet et forslag, som blev gennemgået. I første omgang er det nødvendigt med en principiel stillingtagen til hvilket omfang vi skal gå efter. Det blev aftalt, at vi skal lave så få ændringer som muligt, da vi ikke umiddelbart har adgang til nye skilte og flytning af eksisterende skilte blot vil flytte problemerne. Der anskaffes kun nye skilte hvis det er økonomisk rentabelt. Michael går videre med at undersøge mulighederne. Alternativ til nye vejskilte er flere oversigtsskilte hvis det er billigere.

 

Tingstræderne er det område med størst problem fordi numrene kører i ring og samtidig er delt i tre delområder. Det prøver vi at afhjælpe ved at flytte enkelte skilte og hvis det er muligt at lave nye henvisningsskilte enkelte steder.

 

De mest oplagte steder for helt nye skilte er Apoteker- og Saltlængen, hvor der ikke er skilt ud mod p-pladsen og Færgeslippen hvor der mangler skilt modsat Åleslippen. Det vil ikke løse problemet at flytte skiltene, som så vil mangle hvis man kommer fra stisystemet.

 

Støvlestræde flyttes fra nr. 1 til nr. 5

Tingstræderne flyttes fra nr. 11 til nr. 9

Tingstræderne flyttes fra nr. 1 til nr. 21

 

Der laves forslag til henvisningsskilt til Tingstræderne nr. 18 – 21 og til nr. 18 - 25.

6.     Hegnet ved legeplads/vaskeri

Udsat til næste møde.

 

7.     Lokalplanen, høring fra 16. dec. til 18. feb. 2009, herunder beskrivelse til Hyldeposten vedr. lovliggørelse af skure ved fraflytning, oplæg MJE tidligere udsendt.

Det blev aftalt, at Sif Enevold og Vinie Hansen udarbejder et udkast til høringssvar til lokalplanforslaget til næste møde om muligheden for, både at udvide skur og lave ½ overdækning ved køkken. Povl Markussen laver udkast til høringssvar om energiprojektet. Begge dele behandles på ABM den 3/2.

 

Det blev aftalt, at skrive om lovliggørelse af skure og overdækninger i Hyldeposten/Hyldenet. Sif Enevold arbejder videre med udkast fra Michael Jensen.

 

Det blev drøftet, at vi skal sikre, at det nødvendige materiale er klar når lokalplanen er godkendt, og folk begynder at efterspørge hvordan de kommer i gang med forbedringerne. Michael Jensen kommer med et oplæg til ABM den 3/2. Lovliggørelsesdelen tager vi op på et senere møde.

 

8.     Motionsrummet, udlånsprocedure m.m.

Den aftalte procedure fungerede ikke i første omgang, men Karen Linde kontakter Michael Jensen og aftaler den videre procedure. Vi kan teknisk godt køre videre med det nuværende nøglesystem. Alle nøgler er nu lukket og der er kommet nogle få nøgler retur. Michael Jensen har fået adgang til systemet på sin PC. Det er temmelig kompliceret at omkode nøglerne, men det kan gøres i klumper i nødvendigt omfang. Der er en del, der har nøgler som ikke har kvittering. Nogen har afleveret nøgler og fået depositum retur. Det skal aftales hvordan Ejendoms­kontoret får orientering om hvem der har nøgler, så det ligger i den pågældendes boligmappe. Gitte Elise Klausen og Karen Linde skriver om det i Hyldeposten.

 

Bordtennisrummet udlånes som en nøgle hos beboer på Store Torv – der er kun en nøgle. Men i dag giver det også adgang til motionsrummet.

 

Der er brugt et større beløb i nyere tid på nyindkøb af maskiner og indretning af rummet. Der er evt. behov for at supplere med maskiner der er mindre krævende fysisk.

 

9.     Nyt husdyrreglement

Karen Linde og Gitte Elise Klausen er i gang med at revidere husdyrreglementet. Der er sket en skærpelse af hundeloven som er mere vidtgående end vores husdyrreglement. De nye regler skrives ind i vores reglement. Der er behov for stillingtagen til om vi skal være udfarende eller om vi skal være afventende. Vi får dokumentet inden ABM den 3/2.

 

10.  Status legepladser, Hampus

Legepladserne er over 1 år forsinket. Det har været meget tidskrævende at samarbejde med Hampus. Faldunderlaget blev taget ud af entreprisen oprindelig og der opstod uklarhed om placering af vippedyrene ved vaskeriet. Det medførte uklarheder om opgavens omfang, og uklarhed medfører altid ekstra udgifter. Der afregnes ikke i delbetalinger, men først når legepladserne er afleveret. Projektet følges meget tæt i forhold til dokumentation mv. og vi håber at de to nye legepladser ved vaskeriet og Torvelængerne snart bliver færdige.

 

11.  Orientering fra driften, herunder også nedtagning af bænk og legehus Torve­slipperne

Ny medarbejder Claus Vraa starter 5/1 og herefter er afdelingen fuldt bemandet.

 

YouSee vil meget gerne komme med en ny digital kontrakt. Michael vender tilbage når han får noget konkret, også angående opsigelsesvarsler ift. eventuel overgang til BrøndbyNet.

 

Flytteboliger er oppe på næsthøjeste tal. Det blev aftalt at Michael supplerer sin statistik med interne flytninger fra i år og prøver at få de gamle VA-tal for interne flytninger. Tommelfinger­reglen er, at 1 flytning samlet svarer til 1½ dags arbejde. Det påvirker også en lang række faktorer omkring økonomien, transport i området mv.

 

Der er møde i Hyldespjældets byggeudvalg om energiprojektet den 14/1-09.

 

Et kamera på vaskeriet er sprayet til. Der kommer mange unge tidligt på aftenen, som nogen gange bliver lukket ind i vaskeriet af beboerne, men også nogen som bruger et vaskerikort til at komme ind. Det er et vigtigt signal, at vi nu har billeder af folk og en god kontakt til SSP. Luk ikke folk ind på vaskeriet!!! Michael Jensen skriver i Hyldeposten.

 

Uddannelsesforløb for de ansatte om kommunikation og den vanskelige situation er igangsat, men kan ikke holdes indenfor den eksisterende uddannelsesramme. Der bruges ekstra midler til at gennemføre forløbet, og midlerne forventes at kunne findes indenfor rammerne på konto 114. Afdelingsbestyrelsen godkendte omfordelingen af midlerne.

 

12.  Plan for behandling af regnskab 2008

Michael Jensen sender plan for ABs behandling af regnskabet til os inden ABM den 3/2.

 

13.  Foreningsmøde den 21. januar 2009 – hvem deltager?

Sif Enevold deltager, og tilmelder selv.

 

14.  Weekendkonference 9. kreds 7. – 8. marts 2009 – hvem deltager?

Vinie Hansen anbefalede konferencens oplægsholdere. Der er begrænsede antal pladser, så det er ikke sikkert vi kan deltage dem der er interesserede. Alle overvejer til næste gang om de er interesserede.

 

14a. Bøgerne på vaskeriet

Vinie Hansen foreslår, at vi finder nogen der kan sørge for, at der er ryddet op, og bliver sorteret i bøgerne. Bøgerne ligger også på gulvet og står hulter til bulter. Der er mange der bruger tilbuddet om at finde og aflevere bøger dernede. Vinie Hansen laver grovsortering og oprydning, og alle overvejer hvem der kan påtage sig opgaven løbende.

15.  Arbejdspapir temaweekend, tidligere udsendt

Afdelingsbestyrelsen og afdelingslederen synes det var blevet et godt oplæg, og afleverede enkelte kommentarer til Vinie Hansen, som laver det endelige oplæg.

 

16.  Punkter til kommende møde

-          Resultat af udlicitering/udearealer den 3. februar

-          Ansøgning LBF/helhedsplan

-          Konto 116-arbejder, 2008 status og plan 2009

17. Kommende møder/kurser:

-          Foreningsmøde den 21. januar 2009

-          Nytårskur den 24. januar 2009

-          ABM den 3. februar 2009

-          ABM den 3. marts 2009

-          Weekendkonference 9. kreds 7. – 8. marts 2009

-          Helhedsplaner, BO-VEST kursus 10. marts 2009

-          ABM den 31. marts 2009

-          Beboermøde 20. april 2009

-          Dirigentkursus, BO-VEST kursus 21. april 2009

-          Temaweekend 25. – 26. april 2009

 

18. Meddelelser og eventuelt

Ingen.

 

 

 

/Endeligt referat, Sif Enevold 22-02-09