Referat fra ekstraordinært beboermøde den 18. maj 2009

Der var deltagere fra 9 husstande

Fra COWI  deltog Michael Vesterløkke og Merete Hjort Rasmussen

Fra BO-VEST deltog projektleder Tine Refsgård og afdelingsleder Michael Jensen

 

1.Formalia

Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen og foreslog Gitte Elise Klausen som dirigent og sig selv som referent. Begge blev valgt. Gitte erklærede mødet for lovligt indvarslet, da det var indkaldt både i april og maj Hyldeposten og materiale var omdelt i Hyldetryk nr. 313 den 11. maj, en uge før beboermødet.

 

2.Godkendelse af iværksættelse af tilstandsvurdering

Med henblik på at skaffe et grundlag for at søge støtte i Landsbyggefonden til en helhedsplan for renovering af Hyldespjældet fremlagde COWI forslag til iværksættelse af en tilstandsvurdering.

Undersøgelsen omfatter flg. hovedaktiviteter:

-         Gennemgang af analyse af materiale fra tidligere udførte undersøgelse

-         Fremskaffelse af yderligere tegninger af eksisterende forhold og rapporter

-         Granskning af tegninger for byggetekniske forhold, der kan give anledning til skader

-         Undersøgelse af ca. 20 repræsentativt udvalgte boliger samt af materialegården og et udsnit af fællesbygningerne.

 

Flg. elementer undersøges: Tage og tagterrasser, betonfacader og betontrapper, træfacader, vinduer og døre, terrændæk og dæk over portåbning.

Der udføres termografering og undersøges for skimmelsvamp.

Badeværelserne registreres for evt. revner i gulv og vægflader m.m. og endelig gennemgås de synlige dele af el- og VVS-installationer.

 

Tidsplan

Tilstandsvurderingen gennemføres i perioden 3. kvartal 2009 – 3. kvartal 2010.

Resultaterne forelægges i en rapport og gennemgås på et senere beboermøde.

Undersøgelsesrapporten fremsendes til Landsbyggefonden for en første vurdering af, om der er mulighed for at opnå økonomisk støtte.

Opnås der støtte fra Landsbyggefonden vil samtlige undersøgelsesudgifter søges indeholdt i den fremtidige helhedsplan.

 

VA’s bestyrelse vil blive ansøgt om at dække hele eller dele af udgifterne ved tilstandsvurderingen fra dispositionsfonden.

 

Eventuelle udgifter som ikke kan dækkes af en helhedsplan eller dispositionsfonden vil blive afskrevet over afdelingens driftsbudget over en kortere årrække.

 

Udgiften til dækning af tilstandsvurderingen udgør 1.1 mio.

 

Et enigt beboermøde godkendte indstillingen om at iværksætte en tilstandsvurdering, som beskrevet i Hyldetryk nr. 313 og godkendte den tilhørende økonomi på 1.1mio samt ansøgningen til VA’s dispositionsfond.

    

Uddybende materiale kan hentes på ejendomskontoret.

 

3.Ansættelse af sekretær til afdelingsbestyrelsen

Da det er blevet stadig vanskeligere for medlemmerne af afdelingsbestyrelsen at finde tid og overskud til at skrive referater fra møderne, foreslog afdelingsbestyrelsen, at der afsættes kr. 10.000 på det nugældende aktivitetsbudget for 2009 og 20.000 for 2010 til at betale en studerende, pensionist eller anden person, gerne beboer i Hyldespjældet til fra 1. august 2009 at deltage i møderne og efterfølgende skrive referaterne fra afdelingsbestyrelses- og beboermøderne.

Forberedelse af dagsorden og opfølgning på møderne vil stadig blive varetaget af afdelingsbestyrelsen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

Gitte Elise Klausen                          Vinie Hansen

 

 

Dirigent                                             Referent