Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september 2009

 

19 deltagere (Kender ikke antallet af husstande)

 

Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen

 

 

Gitte Elise Klausen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog – på bestyrelsens vegne – Ole Kristensen som dirigent. Samtidig præsenterede Gitte, afdelingsbestyrelsens nyansatte sekretær Henning Larsen, som også ville være sekretær på beboermøderne.

 

Punkt 1. Formalia

 

Dirigenten kunne konstatere, at beboermødet var lovlig varslet i ”Hyldepostens” august nummer, og gennemgik herefter dagsorden som blev godkendt med tilføjelsen, at pkt. 3 behandles sammen med pkt. 2.

 

Forretningsorden for mødet blevet gennemgået, og godkendt.

 

Til stemmeudvalget blev valgt Afdelingsleder Michael Jensen (MJE).

 

Referaterne fra beboermøderne 20. april og d.18. maj 2009 blev godkendt.

 

Punkt 2. Godkendelse af budget 2010

 

MJE gennemgik budgettet, som var blevet husstandsomdelt.

 

Budgettet giver en huslejeforhøjelse på 1,47 %, som er den laveste i mange år. Dette skyldes bl.a. at vores henlæggelser til langtidsplanen ikke forhøjes.

 

Dette er begrundet i, at en eventuel kommende helhedsplan, vil omfatte en række af de planlagte opgaver og dermed påvirke de fremtidige henlæggelser. Forundersøgelserne, der dannet grundlag for eventuel støtte er besluttet og gennemføres i 2009 – 2010.

 

Følgende opgaver er udskudt til vi kender omfanget af en Helhedsplan:

 

Ø      Facade på materialegården og autoværkstedet

Ø      Tagbelægningen på materialegården

Ø      Facade på beboerhuset

Ø      Maling af skodder og vinduer

Ø      Stibelægning på Store Torv

 

MJE gennemgik de væsentligste ændringer ift. budget 2009:

 

Der er besparelse som følge af større rentesikring, lavere administrationsbidrag, mindre afskrivning vedrørende lån til forbedringsarbejder og øget renteindtægt for de penge afdelingen har stående i BO-VEST.

 

Der er øget udgifter til ejendomsskatter, renovation, forsikringer, el & varme, renholdelse, almindelig vedligeholdelse samt ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder.

 

MJE oplyste at den store stigning på el & varme delvist skyldes en for lav budgettering i 2009, hvilket undersøges nærmere.

 

 

 

 

Fortsættes side 2

 

 

Punkt 2. Godkendelse af budget 2010 (fortsat)

 

Stigningerne for renovation og varme er baseret på et skøn, da kommunen ikke har fastsat taksterne for 2010 på budgetteringstidspunktet.

 

På spørgsmål omkring tidshorisonten for helhedsplanen, svarede MJE at forundersøgelserne kører frem til 2012, og derfor kan tidligst ventes en start i 2013. Hvad angår tagene, er det sat til at starte i 2014.

 

Havedørene er tilstandsvurderede i 2008 og er i generel god stand. De står derfor ikke foran en udskiftning, her vil der kun blive tale om maling.

 

Inden MJE fremlagde antennebidraget, foreslog dirigenten at beboermødet behandlede punkt 3, hvilke blev godkendt.

 

 

Punkt 3. Forslag fra Steen Tillisch (ST)

 

ST havde fremsendt forslag om følgende:

 

Budgettet vedtages i sin nuværende form, dog med den ændring, at der i stedet for det i budgettet afsatte beløb til renovering af Storetorv, afsættes 75.000,- kr. til genopretning af flisebelægning på Storetorv, samt til plantning og vedligeholdelse af blomsterkummerne på Storetorv, samtidig bemyndiges afdelingsbestyrelsen til at fordele beløbet på relevante konti.

 

Der er – i indeværende år - afsat midler til selve stiopretningen af Storetorv ved indgangen til cafeen. Ude Areal Udvalget (UAU) kigger på renovering af blomsterkummerne og eventuelle fældning af visse træer. Forslaget videregives til UAU som tager det med i deres videre arbejde. På denne baggrund trak ST sit forslag.

 

Herefter gik beboermødet tilbage til punkt 2, og MJE fremlagde antennebidragsbudgettet.

 

Antennebidraget på 200.- kr. forbliver uændret i 2010.

 

Herefter orienterede bestyrelsens kasserer Per Zoffmann (PZ), om budgettets aktivitetskonto (konto 119).

 

Budgettet på 150.000 forbliver uforandret. Der er dog nogle små forandringer:

 

ü      Ansættelse af sekretær (budgetteret 20.000,-)

ü      Temadag d. 7. november

ü      Fester (forhøjes med 5.000 kr. ifølge PZ er vi gode til at holde fester)

 

Herefter blev hele budgettet enstemmigt vedtaget.

 

 

Punkt 4.1. Beretning fra UAU

 

OK knyttede et par mundtlige kommentar til den skriftlige beretning, som var beskrevet i indkaldelsen til beboermødet, der blev husstandsomdelt i september.

 

Overordnede set, er UAU tilfreds med det arbejde som bliver udført af HRH, men bl.a. omkring træfældning er der en lang procedure.

 

Der er afsat penge til diverse opgaver, bl.a. renovering af blomsterkummerne, disse søges løst af andre end HRH.

 

 

 

 

 

Fortsættes side 3

 

 

Punkt 4.1. Beretning fra UAU (fortsat)

 

Ved Åleslippens bagstræde, ved Volden mod Herstedvestervej, fastholder kommunen at lindetræerne vil blive stående, men blot beskæres.

 

Der samarbejdes med Galgebakken omkring ”Elefanttrappen”.

 

UAU efterlyser fortsat ansøgninger af beløb, til forskønnelse af diverse udearealer.

 

Hyldespjældet har det antal borde/bænke arrangementer, som vi har behov for, hvorfor nyindkøb er sat i bero. Er der områder som ønsker borde/bænke, kan de sende en ansøgning til UAU, så er der fortsat mulighed for at få opsat sådanne arrangementer.

 

Det blev foreslået, at der sættes annonce i ”Hyldeposten” omkring borde/bænke arrangementerne. Dette blev taget til efterretning.

 

Der var blevet rettet spørgsmål om hvor vidt, i forbindelse med træfældning, kunne skabe nogle kunstskulpturer ud af træstubbene. I den forbindelse har man rettet henvendelse til Kunstner Jørgen Hansen (som bl.a. har stået for ”Giraffen” på Vejlegårdsvej i Vallensbæk), for at få et tilbud. Der er dog visse ”kunstneriske problemer”, dag stammerne ikke er ret tykke, men Jørgen Hansen overvejer fortsat forespørgslen.

 

Der blev opfordret til, at ved fraflytning, så vil store træer hos fraflytter, som generer naboer, blive fældet. Ejendomsfunktionær Michael Karssow meddelte at dette vil ske.

 

UAUs beretning blev enstemmigt godkendt.

 

 

Punkt 4.2. Revision af Hegnsreglerne (omdelt sammen med indkaldelsen)

 

OK meddelte at der kun var redaktionelle ændringer.

 

Det blev foreslået, at i punkt 1 første afsnit, hvor der startes med Ældre og handicappede kan dog søge hjælp hos kommunen (her foreslog UAU at Ejendomskontoret blev slettet), helt blev taget ud af reglerne. Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

Det blev drøftet, hvor vidt punkt 7 (skurer) og punkt 9 (gamle indhegninger), gav problemer i forhold til lokalplanen. UAU fik bemyndigelse til, at kigge på revideringen af de punkter i forhold til lokalplanen.

 

Herefter blev hegnsreglerne vedtaget.

 

 

Punkt 4.3. Valg til UAU

 

OK orienterede om, at der skulle nyvælges 2 medlemmer. Pt. består udvalget af følgende:

 

Ole Kristensen

Per Zoffmann Jessen

Henrik Borgstrøm

 

De 3 nævnte blev genvalgt

 

Palle B Nielsen havde fremsendt fuldmagt, med ønske om valg til udvalget. Fra salen kom der forslag om Merete Larsen. Begge blev nyvalgt uden modkandidater.

 

Patrick Wilson (Repræsentant for Det Grønne Miljøudvalg (GMU))

Anne Tittmann (Repræsentant for Afdelingsbestyrelsen)

 

 

Fortsættes side 4

 

 

Punkt 5.1. Beretning fra GMU

 

Povl Markussen (PM) fremlagde udvalgets beretning, som også var blevet beskrevet i den husstandsomdelte indkaldelse.

 

Der har været afviklet en affaldskampagne, vedrørende det affald som var placeret ved siden af containerne på affaldsøerne. Der blev taget billeder, og opsat på øerne med orientering om den rigtige placering (på materialegården). Kampagnen kørte i 3 måneder, og må betegnes som en succes, selvom der har været ”tilbagefald”. Udvalget vil gennemføre endnu en kampagne, men dog kun over 1 måned.

 

Den klimaudfordring, som har fungeret mellem 17 boligområder omkring klimaforandringer, vil blive lukket ned efter den internationale klimakonference i København, i stedet vil der blive lagt vægt på vedvarende energi.

 

 

Punkt 5.2. Orientering om energirenovering af Høkerlængen 2

 

Da den energirenoverede bolig skal stå klar til Klimatopmødet (og hvis/når Barak Obama kommer til Hyldespjældet), så vil der i de kommende måneder blive taget mange og hurtige beslutninger.

 

Der har i den indledende fase, været nogle praktiske problemer. Bl.a. er det et ønske fra udvalget, at der ikke bliver brugt stilladser, for at billiggøre renoveringen. Som det blev udtalt: ”Det handler om at prøve denne form for nytænkning og udfordrer det eksisterende, derfor må vi gå hele vejen”.

 

Angående hoveddørene, så vil det blive dem med vindue og de vil skulle åbnes ud af.

 

På gavlen af boligen, vil vi prøve at opsætte forskellige farveprøve, således at beboerne kan se hvilke muligheder der køres med.

 

Der blev spurgt til, om hvor vidt det var muligt at få byggeriet optaget på DVD, da det vil blive en del af Hyldespjældets historie. PM svarede, at der var kontakt til en filmfotograf, som gerne vil stå for noget optagelse.

 

 

Punkt 5.3. Godkendelse af Agendaplanen 2009-2010

 

Der var planlagt en tema weekend, som desværre blev aflyst. Her skulle vi diskutere målsætningen 2010, og hvordan vi når dem, samt nye mål frem til 2015.

 

I stedet vil vi bruge ”Visionsdagen” d. 7. november, til disse drøftelser.

 

Hvad angår arbejdet med den vedvarende energi, så har de 17 boligområder skrevet til boligministeriet, for at få lov til at købe en vindmølleandel (pris 5000, kr. = 1000 kWh årligt), gennem Hvidovrevindmøllelaug, som er i gang med at opføre en kæmpe vindmølle på Avedøre Holme.

 

Agendaplanen blev godkendt, inkl. indkøb af vindmølleandelen, samt med beslutning om at hjemmesiden skal bruges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsættes side 5

 

 

Punkt 5.4. Valg af 3 medlemmer til GMU

 

Udvalget består af følgende personer:

 

Povl Markussen

Patrick Wilson

Helene Eskildsen

 

Alle 3 genvalgt. Helene Eskildsen blev valgt via fremsendt fuldmagt.

 

 

Punkt 6. Suppleringsvalg af 2 suppleanter til Afdelingsbestyrelsen

 

Gitte Elise Klausen meddelte, at Marianne Grøn var udtrådt af Afdelingsbestyrelsen, og der derfor – udover de 2 suppleanter – også skulle vælges et ordinært bestyrelsesmedlem.

 

Som nyt Afdelingsbestyrelsesmedlem blev valgt, Katja Eggertsen, og Heidi K Pöpken som suppleant.

 

 

Punkt 7. Orientering om Temadagen d. 7. november 2009

 

Vinie Hansen gav en kort orientering om dagen, og at der vil blive givet yderligere information på vores hjemmeside ”www.Hyldenet.dk”

 

 

 

 

 

 

 

 

Således opfattet og refereret

 

Henning Larsen

Sekretær.