Referat fra

 

Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2009

Kl. 19.00 i Aktivhuset

 

Deltagere:

Afdelingsbestyrelsen: Sif Enevold, Karen Linde, Vinie Hansen, Eva Vinzent, Gitte Elise Klausen

BO-VEST: afdelingsleder Michael Jensen

Afbud: Per Zoffmann, Anne Tittmann, Victoria Dahl

 

Dirigent: Sif Enevold, Referent: Vinie Hansen

1.  Godkendelse af dagsorden, godkendt

2.  Post, taget til efterretning

3.  Udvalgsreferater: 

- ABM den 6. januar 2009, ikke behandlet, fordi det ikke er udsendt

- Caféstyregruppemøde 22. januar 2009, taget til efterretning

- GMU-møde 1. februar 2009, taget til efterretning

- 2. planlægningsmøde temaweekenden den 25.-26. april 2009, taget til efterretning

- Personalemøde den 21. januar 2009, taget til efterretning

- VA IT-udvalg af 12. januar 2009, taget til efterretning

4. Vejledning til udskiftning af køkken i familieboliger

Michael Jensen havde udsendt 2. version til mødet og Sif Enevold havde skriftligt lavet ændringsforslag. Forslagene indarbejdes i udkastet.

Desuden besluttede AB, at fremtidige køkkenudskiftninger skal tage udgangspunkt i 20% over henlæggelserne og 80% lånefinansiering. Køkkenets levetid sættes til 20 år. Kommende beboermøder kan altid ændre budgettet samt forudsætningerne.

Den endelige vejledning godkendes på næste ABM den 3. marts efter behandling i BO-VEST og forelægges beboermødet den 20. april 2009 sammen med forslag om afsætning af økonomi til alle de 15 køkkener, som står på ventelisten pt. Vi har afsat kr. 215.000 i 2008 og 2009 og mangler således kr. 235.000, som beboermødet skal tage stilling til.

5. Hegnet ved legeplads/vaskeri

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at det grønne træhegn nedtages og erstattes af f.eks. bøgehegn, som det eksisterende i området. Evt. med enkelte store sten, som dog ikke må opfordre til ny opholdsplads for unge. Vi beder UAU om at kommentere evt. komme med forslag til pladsen.

6. Lokalplanen

Lokalplanforslaget er i høring fra 16. dec. til 18. feb. 2009. FU havde udarbejdet et forslag til høringssvar vedr. terrasseoverdækninger i haver med udvidet skur samt baldakiner over køkkendøren. Udkastet blev godkendt med en tilføjelse af tagmateriale til skure i bølgeeternit uden asbest.

Povl Markussen havde udarbejdet et forslag til høringssvar vedr. energiprojektet i Høkerlængen 2, der skal sikre, at lokalplanen ikke spænder ben for energiprojektet. AB havde enkelte forslag til ændringer, som Vinie Hansen viderebringer.

Herefter sammenskriver FU de to svar og sender på Afdelingsbestyrelsens vegne.

MJE havde udsendt en række punkter, der skal arbejdes videre med for at realisere mulighederne i lokalplanen. Det drejer sig om flg.

-         Materialeliste og tegninger til overdækninger, udestuer, skure og baldakiner. MJE indhenter pris til næste møde den 3.marts

-         Screening af lokalplanen for emner til råderetskataloget, tages op senere

-         Procedure for lovliggørelse, tages op den 3. marts

7. Motionsrummet

Karen Linde har overtaget udlånet og henter nye nøgler hos MJE. Revideret udlånsprocedure behandles på næste møde den 3. marts.

8. Nyt husdyrreglement

Karen Linde og Gitte Elise Klausen har revideret de eksisterende husdyrregler, så de bl.a. lever op til ny lovgivning og tidligere beboermødebeslutning vedr. kamphunde. Endeligt udkast behandles på næste møde den 3. marts.

9. Status legepladser, Hampus

Placering af to vippedyr ved legepladsen ved vaskeriet blev godkendt. Hampus mangler stadig at færdiggøre begge legepladser, så de kan blive godkendt at en legepladsinspektør fra BO-VEST.

10. Rådgiverudbud, helhedsplan

BO-VEST har sendt den teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning og gennemførelse af tilstandsundersøgelse og udarbejdelse af renoveringsforslag i udbud. Tilstandsvurderingen skal danne baggrund for ansøgning om støtte i Landsbyggefonden. Program og budget skal behandles på beboermødet i april 2009.

11. Orientering fra driften

Orienteringen blev taget til efterretning og her skal bl.a. nævnes flg.

-         Ansøgning om forhøjelse af indskud på tre måneders husleje er godkendt i Kommunalbestyrelsen og træder i kraft for nyindflyttere den 1. februar 2009.

12. Plan for behandling af regnskab 2008

Tidsplanen blev godkendt

13. Aktionslisten

Aktionslisten blev gennemgået og tilføjet energiprojektet og flytning af kompostgården.

14. Driftsamarbejde med Galgebakken

De to afdelingsledere og områdechefen i BO-VEST havde udarbejdet et forslag til driftsamarbejde  i en prøveperiode på et år med det formål at skabe synergieffekt og større robusthed.

Samarbejdet skulle dreje sig om opgaver, som begge afdelinger i dag får udført af eksterne håndværkere/entreprenører. For Hyldespjældets vedkommende skulle det dreje sig om nogle af de opgaver på udearealerne, som vi i dag får udført eksternt, f.eks. fejning og græsslåning. Ifølge beregningerne skulle vi kunne spare ca. 50.000. Vi er principielt for et samarbejde omkring driften med Galgebakken, men vi er meget tilfredse med den ordning, vi har udviklet gennem 4 år og derfor ikke umiddelbart interesseret i at ændre denne ordning. Afdelingsbestyrelsen foreslog i stedet, at der samarbejdes på nogle af de områder, hvor vi har ansatte i dag.

15. Udlicitation – kontraktforlængelse, udearealer

Afdelingsbestyrelsen godkendte afdelingslederen indstilling vedr. tilbud på vedligeholdelse af udearealer. Den samlede pris er 376.370, hvilket er 6,3% højere end indeværende periode. Indstillingen er ligeledes godkendt af UAU.

16. Weekendkonference 9. kreds den 7. – 8. marts 2009

Sif Enevold ønsker at deltage og melder selv til. Vinie Hansen deltager fra VA.

17. Ansøgning Sputnik/Aktivhuset

Afdelingsbestyrelsen godkendte en ansøgning fra Aktivhuset på indkøb af kaffe- og elkoger, duge, termokander, lysestager m.m. inden for en ramme på kr.1000. MJA beder Michael Kassow om at tage sig af det. Desuden skal gulvene slibes og lakkes ifølge budgettet. MJE aftaler et passende tidspunkt med brugerne.

18. Eks. beboermøde om energiprojektet

Der afholdes ekstraordinært beboermøde om energiprojektet den 5. marts 2009 kl. 20-22.

Efter mødet er flg. udsendt af Vinie Hansen om opgavefordelingen:

. Povl og Vinie sørger for et Hyldetryk med materialet

- Driften trykke Hyldetryk

- Uddeling senest søndag den 15. februar

- Gitte Elise er dirigent og Anne er referent

- Karen sørger for kage og kaffe sammen med Victoria

- Sif, Per og Vinie rydder op

- Michael Jensen sørger for fremviseren

19. Punkter til møde den 3. marts:

                  -    Beretning 2008

                  -    Konto 116-arbejder, 2008 status og plan 2009

-         Vejledning køkkenudskiftning

-         Lokalplan, overslgspris og procedure for lovliggørelse

-         Procedure for udlån af motionsrum

-         Revision af husdyrreglement

20. Punkter til kommende møder:

                  -    Teknisk rådgivning/LBF/helhedsplan

                  -    Regnskab 2008

21. Kommende møder/kurser

-         ABM den 3. marts 2009

-         Eks. beboermøde om energiprojektet den 5. marts 2009

-         BL Weekendkonference 9. kreds 7. – 8. marts 2009

-         Helhedsplaner, BO-VEST kursus 10. marts 2009

-         Budgetkursus 20.-21. marts 2009

-         ABM den 31. marts 2009

-         Beboermøde 20. april 2009

-         Dirigentkursus, BO-VEST kursus 21. april 2009

-         Temaweekend 25. – 26. april 2009

 

22. Meddelelser og eventuelt

Michael Jensen:

-         Der er beboere, som lukker folk ind, som ikke har vaskekort. Vi skriver om det i HP og opfordrer beboerne til ikke at lukke nogen ind som ikke selv har lovlig adgang.

Vinie Hansen:

-         Cafestyregruppen fejrer at Gitte har 10 års jubilæum den 10. februar kl. 18.30

-         Hvornår kan ejendomskontoret servicere beboerne via e-mail? Afdelingslederen mente om ca. 6 måneder.