Referat af regnskabsbeboermøde

mandag den 20. april 2009 kl. 19.00

i beboerhuset, Store Torv

Materialer til beboermødet var uddelt i Hyldetryk nr. 312

Der blev uddelt 36 stemmesedler.

 

Pkt. 1) Formalia:

Sif Enevold bød velkommen til beboermødet og foreslog Ole Kristensen som dirigent og Jytte Puls som referent. Begge blev valgt.

Ole Kristensen konstaterede at beboermødet var lovligt indkaldt.

Dagsordenen blev godkendt som beskrevet i Hyldetryk nr. 312, dog med den undtagelse, at pkt. 3: Regnskab rykkede op som punkt 2, og pkt. 2 blev behandlet efterfølgende som pkt. 3.

Optælling af stemmer stod dirigenten og Michael Jensen for.

Referatet fra sidste beboermøde den 5/3 2009 blev godkendt uden kommentarer.

 

Pkt. 2) Regnskab:

Michael gennemgik de væsentligste punkter i regnskabet fra 2008. Regnskabet viste et overskud på kr.864.100. Overskuddet skyldes overvejende en besparelse på indbetaling til Landsbyggefonden, samt besparelse på renovation. Derudover har der været ekstra indkomster på indbetalte restancer fra fraflyttere, og vi har fået en tilbagebetaling fra kommunen pga. for stor opkrævning vedr. projekt ”Ren By”.

Overskuddet vil blive brugt til afskrivning af kopimaskine (70.800.kr), til afskrivning på komprimatoren (209.400 kr.) og på afskrivning af lån til EL-målere (kr. 30.500.-). Restbeløbet vil blive brugt til at øge henlæggelserne.

 

Afdelingens kasserer, Per Zoffmann, gennemgik kt. 119 (aktivitetskontoen), samt afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb på kr. 10.00.-.

 

Vinie Hansen gennemgik Caféens regnskab, regnskabet for udlejningen og for caféens akrivitetsbudget.

 

Herefter blev det samlede regnskab sat til afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Vinie Hansen gjorde opmærksom på, at caféens regnskab fremover vil blive revideret af BO-Vest, da det er et ret stort regnskab at reviderer for de folkevalgte.

 

Pkt. 3) Godkendelse af energiprojekt i Høkerlængen 2 inkl. økonomi:

Povl Markussen fortalte i store træk om projektet, der har været grundigt behandlet på de forrige beboermøder også.

Efter et par opklarende spørgsmål vedrørende vindmøllen, der skal rejses, blev projektet sat til afstemning, således som det er beskrevet i Hyldetryk nr. 312 side 1. Projektet blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Pkt. 4) Køkkenudskiftning, procedure samt indstilling om afsættelse af beløb til udskiftning af alle køkkener på ventelisten:

Vinie Hansen gennemgik proceduren, der er udførligt beskrevet i Hyldetryk nr. 312 side 4 – 7. Herefter blev forslaget til procedure sat til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget.

Økonomi: For at alle på venteliste kan få fornyet deres køkkener, blev hensættelser til udskiftninger af køkkener hævet med kr. 60.00.- kr. udover det beløb, der allerede er afsat, idet der er kommet 2 mere til på venteliste, efter udarbejdelsen af indstillingen til beboermødet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Afskrivning af køkkener i supplementsrum: Sif Enevold gennemgik oplægget, der er beskrevet i Hyldetryk nr. 312 s. 8. Efter nogle opklarende spørgsmål, blev forslaget sat til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt. 5) Revision af Husdyrreglementet:

Gitte Elise Klausen gennemgik ændringerne i husdyrreglementet, som de er beskrevet i Hyldetryk nr. 312. Herefter blev punkterne 1 – 3 sat til afstemning, og de blev vedtaget. Pkt. nr. 4 blev ændret således¨, at det kom til at lyde:

 

”Alle hunde født efter den 1. januar 1993 skal mærkes og registreres i Dansk Hunderegister. Mærkning af hunde skal enten foretages ved øre- eller lysketatovering eller ved elektronisk ved injektion af en chip. Hunde skal være tydeligt mærket med ejerens navn, adresse og telefonnummer”.

 

Punkt 5 og 6 i reglementet blev vedtaget, som de er beskrevet.

 

Punkt nr. 7 blev ændret således, at det kom til at lyde:

 

Hundeejere har pligt til at fjerne eventuelle efterladenskaber, hvis hunden besørger på Hyldespjældets område.

 

Katteejere skal anlægge enten en kattebakke eller et passende, altid nygravet og nyrevet jordstykke i egen have, så katten kan bruge det om toilet. Katten skal have mulighed for at opholde sig et varmt og tørt sted udendørs. Eksempelvis en trækasse med et tæppe i et skuret.

 

Punkt nr. 8 i reglementet blev vedtaget, som beskrevet.

 

Punkt nr. 9 blev ændret således, at det kom til at lyde:

 

Kun skriftlige klager over brud på husdyrreglerne vil kunne tages op af BO-VEST.

 

Med disse rettelser blev det reviderede husdyrreglement enstemmigt vedtaget.

 

 

Pkt. 6) Beretning fra afdelingsbestyrelse og caféstyregruppe:

Begge beretninger blev enstemmigt vedtaget.

 

Pkt.7) Valg til afdelingsbestyrelse:

Vinie Hansen og Per Zoffmann, der var på valg, genopstillede og blev genvalgt.

Karen Linde fratrådte på grund af fraflytning.

De øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer var ikke på valg.

Marianne Grøn blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen.

Gitte Elise Klausen blev genvalgt til suppleant.

 

Pkt. 8) Valg til caféstyregruppe:

Lisbeth Wilson og Jytte Puls blev genvalgt til caféstyregruppen.

Elisa Christiansen og Merete Nilsen fratrådte.

Birgitte Anker Petersen blev valgt til Caféstyregruppen.

 

Pkt. 9) Valg af 2 interne revisorer:

Ole Kristensen og Birgit Dahl blev begge genvalgt.

 

Pkt. 10) Valg til Albertslund Brugergruppe:

Povl Markussen og Helene Eskildsen blev begge genvalgt.

 

Pkt. 11) VA’s generalforsamling:

Vinie Hansen orienterede om generalforsamlingen d. 28. maj, og opfordrede forsamlingen til at møde på. Samtidig gjorde hun opmærksom på, at hun som formand er på valg.

 

Pkt. 12) Eventuelt:

Ingen havde noget til eventuelt.

 

Den:                                                                                        Den:

Referent:                                                                        Dirigent: