Nyt fra Afdelingsbestyrelsen

Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen

Digitale afstemninger
Det første beboermøde med digital afstemning fandt sted fra den 27/9-3/10 efter beboermødet den 27. september.
Der var 21 husstande, der deltog i afstemningen. Det var færre end de 26 husstande, som deltog på det fysiske beboermøde.
Da vi tidligere var med i pilotprojektet og havde dispensation til at lave digitale afstemninger, var der væsentlig flere husstande, som deltog i de digitale afstemninger. 

Vi håber, at den næste afstemning om helhedsplanens indhold og økonomi, vil få mange flere med. Det handler jo om renovering af Hyldespjældets boliger, så det, tror vi, må interessere rigtig mange beboere. Afstemningen finder sted efter beboermødet den 28. november og 5 dage frem.
 
Fælles materialegård med Galgebakken
Det blev godkendt at afsætte kr. 50.000 til at undersøge mulighederne for at lave en fælles materialegård med Galgebakken. Placering og økonomi fremlægges på et senere beboermøde.
 
Opsætning af vægdrivhuse
Det blev også godkendt at opsætte vægdrivhuse i haverne via råderetten. Endelig godkendelse kræver ændring af eller dispensation fra den gældende lokalplan/Albertslund Kommune. Driften vil sammen med BO-VEST søge om, at vi kan få ændret lokalplanen eller få en dispensation.

 Agendaplanen og indsatser i plejeplanen blev ligeledes godkendt. 

Forslag om bålfade og lukkede pejse
Da forslagsstilleren ikke var til stede på beboermødet, bortfaldt forslaget. Dette er beskrevet i forretningsordenen, og fremover vil vi gøre mere ud at informere om, at dette er et krav for, at man kan få sit forslag behandlet.
 
Nedsættelse af trafikudvalg
Der var en del forslag om den stigende trafik i Hyldespjældet, om at bommene ikke lukkes og behovet for mere skiltning og afmærkninger. Derfor besluttede beboermødet at nedsætte et udvalg, som skal udarbejde forslag til at imødegå den stigende trafik og den risiko, den kan udgøre for især børn.
Flg. blev valgt til udvalget: Gitte Elise Clausen, Anne Tttmann, Janne Storm, Victoria Dahl og Regitze Gerløv Christensen. Fra afdelingsbestyrelsen deltager Henning