Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram

Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram 2017 – 2018
I det kommende år vil Afdelingsbestyrelsen sætte særlig fokus på følgende områder, og Afdelingsbestyrelsen vil arbejde for: 

Helhedsorienteret renovering
• at der tilføres betydelige midler fra Landsbyggefonden til en helhedsplan,
  så de nødvendige renoveringer kan gennemføres uden huslejestigninger.
• at der findes optimale løsninger på de problemer de tekniske
  undersøgelser har peget på, så Hyldespjældet renoveres til fremtidens
  krav og til gavn for både nuværende og kommende beboere.
• at der nedsættes arbejdsgrupper og gennemføres beboerprocesser, der
  involverer beboerne bredt.
• at pilotprojekter bruges aktivt som led i forberedelsen af de fremtidige
  løsninger i renoveringen, både i forhold til indretning, indeklima, energi og
   miljø.
• at der samarbejdes med Albertslund Kommune om omlægning til
  lavtemperaturfjernvarme og udendørsbelysningen.

Drift og vedligeholdelse
• at drift og vedligeholdelse fungerer optimalt, og med de nødvendige
  prioriteringer.
• at sikre den bedste udnyttelse af eget personale i forhold til brug af
  eksterne firmaer bl.a. efter omlægningen af affaldsordningen til kommunal
  tømning.
• at bidrage aktivt til BO-VEST’s arbejde med effektiv drift, så de løsninger
  der iværksættes ikke bliver negative for Hyldespjældets udvikling.
• at der ikke sker en væsentlig forringelse af boligerne, mens vi forbereder
  helhedsplanen.
• at arbejde der foregriber helhedsplanen udskydes, hvis det er muligt og
  forsvarligt.

Frivillighed
• at det er attraktivt at være aktiv i Hyldespjældets fællesskab – både i det
  uformelle og spontane, og i det formelle og organiserede.
• at synliggøre det frivillige arbejde og værdien af det, så flere bliver
  interesserede i at være aktive.
• at involvere de aktive i udvalg, værksteder og andre beboeraktiviteter i
  udviklingen af Hyldespjældet.

Digitalt beboerdemokrati
• at flere får mulighed for, og lyst til, at deltage i det formelle
  beboerdemokrati, med udvalg, grupper, møder, debatter og beslutninger.
• at alle beboermøder gennemføres med et digitalt mødemodul med
  forslag, debat og opstilling af kandidater og et fysisk møde med debat
  fulgt af digitale afstemninger efter det fysiske beboermøde

 

Godkendt på Beboermøde den 21. marts 2017